AKTUALITY

Podle

27. 1. 2023 (čant)

V ČANT již dlouho vnímáme poptávku po událostech, které by přinášely informace o zajímavých a aktuálních odborných tématech, a to jak frontální formou přednášek, kurzů či webinářů, tak také interaktivní formou rozhovorů či sdílení zkušeností. Na základě této poptávky proto jako první krok přinášíme pravidelné webináře, prostřednictvím kterých bychom rádi jednou za dva měsíce sdíleli novinky v oboru či zkušenosti dalších nutričních terapeutů.

 

Sami bychom neradi vytvořili dojem, že víme vše nejlépe. Proto budou mít některé webináře formu tzv. profesního fóra. Budou mít více hostů, budou spíše diskuzního charakteru a budou zaměřeny zejména na sdílení zkušeností v daném tématu.

 

Formu profesního fóra bude mít i první z chystaných webinářů, který se uskuteční na téma současných zkušeností se změnami v nemocničním stravování a systému nutriční péče, a to

 

 1. 2. v 17.30

 

Hosty profesního fóra budou:

 • Lucie Růžičková (Všeobecná fakultní nemocnice, Praha)
 • Eliška Děkanovská, DiS, (Rehabilitační ústav Kladruby)
 • Ing. Ivana Pražanová (Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

 

Událostí budou provázet Mgr. Bc. Martina Karbanová a Mgr. et Mgr. Martina Kollerová. K účasti na webináři se prosím registrujte na odkazu níže. Před samotnou událostí vám pak zašleme odkaz k připojení. Těšíme se na vás!

 

Odkaz na registrační formulář

Navýšení platových tříd

4. 1. 2023 (čant)

S účinností od 1. 1. 2023 došlo ke změně nařízení vlády č. 222/2010 Sb., neboli tzv. katalogu prací.

 V rámci změny katalogu prací došlo k již dlouho požadovanému posunu nutričních terapeutů do 10.–12. platové třídy. U nutričních asistentů pak byla k 7. přidána ještě 8. platová třída. Zároveň došlo k mírným úpravám charakteristik pracovní náplně těchto platových tříd.

Upozorňujeme však, že katalog prací stanovuje platové třídy pouze zaměstnancům, kteří pobírají plat, nikoli mzdu. Změna se tedy dotýká těch nutričních terapeutů, kteří jsou zaměstnáni ve zdravotnických zařízeních zřizovaných státem (ministerstvem zdravotnictví, krajem, městem apod.), a nemají tak mzdu stanovenou vnitřním mzdovým předpisem.

Podle Budapešťské deklarace je klíčovým hráčem nutriční péče nutriční terapeut

24. 10. 2022 (čant)

V reakci na Vídeňskou deklaraci podpořenou na 44. kongresu ESPEN ve Vídni schválil EFAD na svém 33. valném shromáždění Budapešťskou deklaraci. Deklarace podporuje vnímání dostupnosti nutriční péče jako základního lidského práva, na které by měl dosáhnout jakýkoli pacient bez rozdílu okolností, zároveň však uvádí, že by nedílnou součástí této nutriční péče měla být péče nutričních terapeutů.

Jak zmiňuje EFAD, nutriční terapeuti jsou nejpovolanějšími zdravotníky k poskytování poradenství v oblasti výživy, přičemž je prokázáno, že jejich péče je z hlediska vynaložených nákladů efektivní. Deklarace dále doporučuje spolupráci s nutričními terapeuty nejen ve zdravotnictví, ale rovněž i mimo něj, kde mohou svou prací přispívat k lepšímu nutričnímu prostředí pro celou populaci.

Celou Budapešťskou deklaraci si můžete přečíst zde.

V Praze se konala mezinárodní konference o nutriční péči pod záštitou českého předsednictví v Radě EU

21. 10. 2022 (Ivana Pražanová, ČANT, APNP)

Aliance pro nutriční péči (APNP) spolu s European Nutrition Health Alliance (ENHA) pod záštitou českého předsednictví v Radě EU uspořádaly dne 18. října 2022 mezinárodní konferenci pod názvem Integrating Nutrition in Care: Imperative to EU Citizens’ Health neboli Nutriční péče nezbytným předpokladem zdraví občanů. Konferenci poskytl záštitu také ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc. a předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.

Akce se konala ve Sloupovém sále Eventového centra Sněmovní 7 na Malé Straně v těsné blízkosti českého parlamentu. Na přípravě konference se ČANT jako člen APNP aktivně účastnila. Jednacím jazykem byla angličtina se simultánním tlumočením do češtiny. Organizátoři umožnili jak osobní, tak virtuální účast, které využilo více než 130 účastníků z mnoha evropských zemí. Nahrávka konference je dostupná na webových stránkách european-nutrition.org. Cílem konference byla diskuse nad cestami začlenění nutriční péče do zdravotnictví a sociálních služeb nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropské unie tak, aby byla dostupná pro všechny občany.

Konferenci zahájil předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc., který přivítal české i zahraniční odborníky z řad lékařů a nutričních terapeutů, pacienty, zástupce Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí.

V dopoledním bloku promluvil ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc., který zdůraznil důležitost jednotného přístupu k nutriční péči v Evropě, význam nutriční péče o onkologické pacienty a také představil unikátní projekt ministerstva zdravotnictví pod názvem Pacientský Hub. Vyjádřil přesvědčení, že odborné organizace budou i nadále pokračovat v dosavadní skvělé spolupráci s ministerstvem, díky které bylo v r. 2020 vydáno Metodického doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. Ministr přislíbil podporu prioritám aliance pro další období, tedy zohlednění diagnostiky malnutrice a nutriční terapie v rámci DRG systému, aktualizaci specifických zdravotních výkonů pro oblast nutriční péče a prosazení vyhlášky definující minimální počet nutričních terapeutů ve zdravotnických zařízeních. Dopolední blok ukončila diskuse všech přednášejících, kterými kromě pana ministra byli doc. MUDr. Pavel Těšínský a doc. MUDr. František Novák PhD. za Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP), prof. Dr.  Alessandro Laviano z římské Universita Sapienza, zastupující ESPEN, a Monika Malíčková, místopředsedkyně pacientské organizace Život bez střeva.

V odpoledním programu vystoupil ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně prof. MUDr. Marek Svoboda PhD. na téma implementace Evropského plánu boje proti rakovině v českých podmínkách.  Dále Ing. Jiří Horecký PhD., prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb a European Aging Network (EAN) prezentoval novou Evropskou strategii péče a následně prof. Dr. Diana Cardenas Braz PhD. z Nutrition Unit Cancer Center ve Villejuif poblíž Paříže představila lidskoprávní koncept nutriční péče. Tento přístup k nutriční péči je obsažen v tzv. Vídeňské deklaraci, která byla podepsána u příležitosti letošního kongresu ESPEN ve Vídni 5. září zástupci všech čtyř světových organizací, zabývajících se nutriční péčí (ASPEN, ESPEN, FELANPE a PENSA) a předsedy národních odborných společností.

V závěru pražské konference bylo symbolicky předáno poselství konference v podobě Pražské deklarace zástupkyni Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Parízkové. Představitel ČR předá tento dokument švédskému zástupci spolu s předsednictvím v Radě EU.

Vídeňská deklarace: nutriční péče jako lidské právo

6. 9. 2022 (čant)

Malnutrice je velkým zdravotním i společenským problémem. Může být způsobena jakýmkoli akutním nebo chronickým onemocněním, přičemž dnes již prokazatelně víme, že pacientům snižuje kvalitu života, zvyšuje jejich morbiditu, mortalitu, prodlužuje pobyt v nemocnici a tím rovněž významně zvyšuje náklady na zdravotní péči. Přestože víme, že kvalitní nutriční péče může velmi efektivně předcházet malnutrici, případně ji léčit, stále existuje obrovská skupina pacientů, kterým je nutriční péče dostupná velmi omezeně, případně vůbec.

Mezinárodní odborné společnosti se proto na 44. kongresu ESPEN ve Vídni (5. 9. 2022) usnesly, že dostupnost kvalitní nutriční péče je jakožto kombinace práva na zdravotní péči a práva na jídlo základním lidským právem, a toto usnesení zakotvily v Mezinárodní deklaraci lidského práva na nutriční péči (Vídeňská deklarace).

Přestože není Vídeňská deklarace nijak právně závazná, její morální hodnota je neoddiskutovatelná. Celý text deklarace najdete zde.

Přeložili jsme doporučený postup ESPEN k nemocničnímu stravování

4. 6. 2022 (čant)

Na podzim 2021 vydala Evropská společnost pro klinickou výživu a metabolismus (ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) doporučený postup k nemocničnímu stravování. Česká asociace nutričních terapeutů se nemocničnímu stravování systematicky věnuje od roku 2018 a nová doporučení ESPEN vnímáme jako průlomová v této oblasti. Dokument přináší systematický souhrn a hodnocení současných poznatků o nemocničním stravování včetně terapeutických diet a formuluje prakticky uchopitelná doporučení.  Proto se ČANT se souhlasem vydavatele ujal překladu tohoto dokumentu. Na překladu se bez nároku na honorář podíleli: Marcela Floriánková, Dana Hrnčířová, Zlata Kapounová, Martina Karbanová, Martina Kollerová, Martin Krobot, Ivana Kušniariková, Tereza Vágnerová, Eva Veličková Hvorecká a Veronika Volavá. Všem moc děkujeme!

Zapojte se do průzkumu: Minimální počet nutričních terapeutů v lůžkové péči

9. 2. 2022 (čant)

V létě 2021 proběhl průzkum implementace “Metodického doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče” mezi zdravotnickými zařízeními lůžkové péče přímo řízenými Ministerstvem zdravotnictví (MZ). Jedním z hlavních výstupů průzkumu byla potřeba zvýšení minimálního personálního požadavku na zajištění péče nutričními terapeuty (NT) ve vyhlášce č. 99/2012 Sb (zatím vyhláška deklaruje jen, že pro daná lůžková zařízení je zajištěna dostupnost nutričního terapeuta). MZ vyzvalo odborné organizace nutričních terapeutů – Českou asociaci nutričních terapeutů (ČANT) a Sekci nutričních terapeutů České asociace sester (SNT ČAS), aby předložily návrh na změnu vyhlášky a podložily jej konkrétními daty.

Obracíme se proto na Vás, nutriční terapeuty, působící ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, ať již v malé, či velké nemocnici, lázních nebo LDN. Rádi bychom znali Váš odborný názor, podložený zkušenostmi, na MINIMÁLNÍ potřebný počet NT, a to jak pro stravovací provoz zařízení, tak pro zajištění nutriční péče na jednotlivých klinikách včetně péče ambulantní. 

Rádi bychom zdůraznili slůvko MINIMÁLNÍ. I když mnoho z nás má jasnou představu o optimálním počtu NT, vyhláška se zabývá MINIMEM, které musí dodržet i ta nejmenší nemocnice. Návrh by proto měl být REALIZOVATELNÝProsíme o vyplnění krátkého formuláře, které Vám zabere maximálně 5 minut času.

Formulář můžete vyplnit zde

Děkujeme za spolupráci, ČANT a SNT ČAS

„Budeme pracovat na navyšování počtu nutričních terapeutů“
říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

6. 11. 2021 (čant)

I přesto, že v mediálním prostoru a neméně významně i na našich pracovištích opět panuje Covid-19, povedlo se nám společně s ostatními členy APNP úspěšně realizovat první ročník Týdne rizik malnutrice a zviditelnit nutriční terapeuty a význam našeho povolání.

V období intenzivně zaměřeném na zhoršující se epidemiologickou situaci Covid-19 se povedlo získat záštitu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nad kampaní Týden rizik malnutrice a rovněž nad mezinárodním jednodenním auditem nutriční péče NutritionDay 2021, kterým týdenní akce vyvrcholila ve čtvrtek 4. 11. 2021. Ministerstvo zdravotnictví zorganizovalo v pondělí 25. října 2021 tiskovou konferenci na podporu Týdne rizik malnutrice, který letos poprvé proběhl od 1. do 5. listopadu 2021. Na tiskové konferenci kromě jiného ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil: „Budeme dále propojovat zkušenosti z nemocnic a prezentovat příklady dobré praxe, a také pracovat na odstraňování systémových překážek, zejména na navyšování počtu nutričních terapeutů v nemocnicích. “

Celou tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví si můžete přečíst zde.

Dlouhodobým přínosem Týdne rizik malnutrice je zřízení webových stránek rizikamalnutrice.cz. Na webu lze kromě základních informacích o malnutrici nalézt kalkulačku rizika malnutrice, pomocí níž si návštěvník webu může ověřit, zda se on sám nebo jemu blízká osoba nachází v riziku malnutrice a určit stupeň rizika (nízké – střední – vysoké).  Ke každému stupni rizika je na webu k dispozici leták s radami, jak si pomoci v domácích podmínkách. Na informačních letácích spolupracovali členové ČANT společně s lékaři SKVIMP. Webové stránky srozumitelně sdělují rozdíly mezi nutričním terapeutem a výživovým poradcem a sdílejí kontakty na nutriční ambulance (SKVIMP) a ambulance nutričních terapeutů (ČANT, SNT ČAS). Alianci pro nutriční péči se v tomto nelehkém období povedlo kontaktovat a o kampani informovat také praktické lékaře prostřednictvím Sdružení praktických lékařů ČR.

Pozvánka na workshop k metodickému doporučení

5. 11. 2021 (čant)

Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče vyšlo ve Věstníku MZČR č. 10/2020 už před více než rokem. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze připravila workshop se zaměřením na to, jak provést změny rychle, efektivně a za dobrou cenu. Vzdělávací akce v termínu od 1. 12. do 2. 12. 2021 je vhodná pro nutriční terapeuty, dietology, nutricionisty a ostatní lékaře. Koná se v prostorách VFN, Na Bojišti 1, Praha 2, 120 00. Přednáší Doc. MUDr. František Novák, PhD. – lékař dietolog VFN, Mgr. Lucie Růžičková – vedoucí nutriční terapeutka VFN a šéfkuchař Petr Slivoně.

Akce je zařazena do Celoživotního vzdělávání lékařů (ČLK) a garantována Českou asociací nutričních terapeutů a Českou asociací sester.

Celý program je ke stažení na tomto odkazu. Na workshop se můžete přihlásit zde.

 

Týden rizik malnutrice poprvé v České republice

31. 10. 2021 (čant)

Česká republika se letos poprvé připojuje k celosvětové kampani „Malnutrition Awareness Week“ pod názvem Týden rizik malnutrice, a to v termínu od 1. do 5. 11. 2021. Vyvrcholením kampaně bude Nutriční den 2021, který se letos koná po celém světě ve čtvrtek 4. 11. 2021. 

Kampaň „Malnutrition Awareness Week“ (MAW) vznikla v r. 2012 v USA s cílem upozornit na význam včasného zjištění malnutrice a její léčby. Kampaň je zaměřena nejen na zdravotníky, ale i na veřejnost a vládní instituce. Ke kampani se záhy připojila Kanada a Velká Británie a v roce 2020 měla premiéru hned v několika evropských zemích najednou. Ke kampani se v letošním roce připojují další evropské země včetně České republiky. Evropská kampaň „Malnutrition Awareness Week“ je podporována iniciativou Optimální nutriční péče pro všechny (ONCA). Přestože má kampaň v každé zemi vlastní načasování, specifické cíle, rozsah a program, sdílejí klíčový cíl, kterým je informovat o malnutrici a riziku s ní spojeném.

V rámci kampaně Týden rizik malnutrice vznikl web RizikaMalnutrice.cz, který nabízí jednoduchý on-line self-screeningový nástroj na vyhodnocení rizika malnutrice ve formě kalkulačkyNávštěvník webu si tak může ověřit, zda on sám nebo jemu blízká osoba se nachází v riziku malnutrice, určit stupeň rizika a získat informace, jak si pomoci v domácích podmínkách, případně na koho se obrátit o pomoc, tedy i kontakty na nutriční terapeuty a nutriční ambulance. V rámci kampaně jsou plánovány rozhovory v médiích, vzdělávací akce pro odbornou veřejnost a ve čtvrtek 4. 11. se české nemocnice a zařízení sociální péče připojí k mezinárodnímu projektu Nutriční den. Česká asociace nutričních terapeutů jako člen Aliance pro nutriční péči se na realizaci kampaně Týden rizik malnutrice i na přípravě Nutričního dne aktivně spolupodílela. 

Aktuálně vychází druhé číslo Kompass Nutrition & Dietetics

7. 7. 2021 (čant)

Jak jsme již u vydání prvního čísla Kompass Nutrition & Dietetics uváděli, toto nové periodikum pro evropské nutriční terapeuty si klade za cíl překlenout propast mezi vědou a praxí evropských nutričních terapeutů. Umožní nutričním terapeutům seznámit se s novými poznatky, metodami a novými způsoby práce, které v Evropě existují. Cílem je inspirovat k zlepšování nutriční péče a celkově naší profese. Každé číslo Kompass Nutrition & Dietetics vydávaného nakladatelstvím Karger se zaměří na konkrétní téma nutriční terapie. Aktuální 2. číslo je zaměřeno na problematiku malnutrice.

V rámci kaleidoskopu byla v 2. čísle Kompass Nutrition & Dietetics zveřejněna informace o našem prvním Standardu nutriční péče v geriatrii, který najdete zde.

Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče v praxi

22. 6. 2021 (čant)

Za přítomnosti ministra zdravotnictví bylo dnes na tiskové konferenci ve Všeobecné fakultní nemocnici veřejnosti představeno „Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče“ v praxi.

Tisková konference pod názvem „Stravování v nemocnici: úplně nově, chutně a zdravě!“ se konala v jídelně Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Apolinářské ulici. Ministr Vojtěch promluvil o svém cíli zvýšit kvalitu nemocniční stravy, založení pracovní skupiny z řad odborníků a výsledném dokumentu, který vychází z aktuálních vědeckých poznatků. Zástupci VFN představili podmínky pro implementaci doporučení v praxi, které bylo nutné vytvořit. Zástupci médií měli možnost vidět způsob, jakým je hospitalizovaným pacientům podávána strava, tablety s obědem a odpolední svačinou. Mohli ochutnat dnešní nabídku diety 3 FIT, která odpovídá současným výživovým doporučením WHO, a 3 MAL, určené pro pacienty v riziku malnutrice. Měli možnost nahlédnout do Receptáře pro dietu 3 FIT a vyzpovídat přítomné zástupce VFN a autorského kolektivu Metodického doporučení, mezi kterými byli přítomni i zapojení členové České asociace nutričních terapeutů. Celé znění metodického doporučení naleznete zde.

Nová publikace European Aging Network

22. 6. 2021 (čant)

Dnes byla evropské veřejnosti představena nová publikace European Aging Network „Promoting well-nutrition in elderly care“, na jejímž vzniku se podílela i Aliance pro nutriční péči, kterou v mezinárodním týmu zastupovala Ivana Pražanová, místopředsedkyně ČANT.

European Aging Network je evropská síť poskytovatelů sociálních služeb, která sdružuje více než 10.000 organizací z 25 evropských zemí. Prezidentem EAN je Ing. Jiří Horecký a sídlo EAN je v ČR.

Vizí a misí EAN je zvyšovat kvalitu života seniorů poskytováním kvalitního bydlení, služeb a péče.

Publikace se zabývá nutriční péči z mnoha hledisek–sociálního, kulturního, medicínského, ekonomického i organizačního. Zvláštní péče byla věnována výživě v paliativní péči.

Publikaci si můžete stáhnout zde.

Zveřejnili jsme v pořadí druhý standard nutriční péče v geriatrii

21. 6. 2021 (čant)

Po úspěšném navázání spolupráce s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP v únoru 2019 vznikl návazný Standard nutriční péče v Geriatrii – Nutriční screening a proces péče. Autory aktuálního standardu jsou Mgr. Ing. Tereza Vágnerová a Mgr. Ivana Kušniariková. Zástupci ČANT byli také vyzvání k prezentaci postupu standardizace v nutriční péče na 26. gerontologickém kongresu v Hradci Králové, 11. – 12.11.2020. Dalším v pořadí připravovaných standardů je komplexní standard zabývající se nutriční problematickou sarkopenie a geriatrické křehkosti.

Věda do praxe – to je cílem nového vědeckého časopisu iniciovaného EFAD

12. 4. 2021 (čant)

EFAD se dlouhodobě usiluje přinést odborné periodikum pro nutriční terapeuty v celé Evropě, kterého cílem má být sdílení znalostí a zkušeností v dietologii. Uplatnění nových znalostí v dietologické praxi je pro EFAD klíčové.

Nový časopis Kompass Nutrition & Dietetics si klade za cíl překlenout propast mezi vědou a praxí evropských nutričních terapeutů. Umožní jim seznámit se s novými poznatky, metodami a novými způsoby práce, které v Evropě existují. Cílem je inspirovat nutriční terapeuty k zlepšování naší profese. Každé číslo Kompass Nutrition & Dietetics vydávaného nakladatelstvím Karger se zaměří na konkrétní téma nutriční terapie. Úvodní vydání se zaměřuje na dopady Covid-19 na nutriční péči. Časopis začne dvěma čísly ročně a bude obsahovat různé typy článků, včetně těch o přenosu znalostí, vysvětlujících, jak by výsledky vědeckého výzkumu mohly být použity v praxi nutričních terapeutů. Bude také obsahovat recenze a kazuistiky. Každý z národních asociací nutričních terapeutů sdružen v EFAD může navrhovat zařazení publikovaných článků svých členů. Pokud máte zájem sdílet svůj odborný příspěvek v celé Evropě, dejte nám vědět.

V rámci kaleidoskopu byla v prvním čísle Kompass Nutrition & Dietetics zveřejněna informace o novém Metodickém doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče – výsledku dvouleté spolupráce MZ, SKVIMP a ČANT publikovaném ve Věstníku MZ č. 10/2020.

Zveme vás na webinář na téma výživa onkologických pacientů

5. 3. 2021 (čant)

Webinář s názvem Nutriční podpora onkologického pacienta připravila MSc. Petronela Forišek Paulová z Národního onkologického ústavu v Bratislavě. 

Cílem webináře je nabídnout shrnutí aktuálních poznatků o problematice výživy u onkologických pacientů. Přednáška vznikla za laskavé podpory firmy Nutricia.  

Odkaz na webinář najdete zde.

 

 

 

Nová americká výživová doporučení pro období 2020-2025

31. 1. 2021 (čant)

Spojené státy uveřejnily 29. prosince 2020 nová výživová doporučení (Dietary Guidelines for Americans – DGA), která Ministerstvo zdravotnictví (HHS) a Ministerstvo zemědělství (USDA) cyklicky obnovují každých pět let. 

Souvislost mezi stravováním a zdravím je po celá desetiletí dobře vědecky podložena a ukazuje, že zdravé stravovací návyky mohou lidem pomoci udržet si dobré zdraví a zároveň snížit riziko chronických onemocnění ve všech fázích života. Nová výživová doporučení na období 2020–2025 mají pomoci Američanům konzumovat zdravou a nutričně vyváženou stravu.
Nová doporučení mají čtyři základní části:

První se zaměřuje na podporu zdravých stravovacích návyků v každé životní fázi od dětství do stáří. Poprvé od 1985 obsahuje aktuální vydání také doporučení pro kojence a batolata a stravovací doporučení během těhotenství a kojení. Potřeby živin se v průběhu života mění a každá životní fáze má jedinečné důvody pro výběr potravin a nápojů a je vystavena jiným rizikům onemocnění. Kromě toho existuje významná souvislost mezi stravovacími preferencemi raného dětství a stravováním v průběhu dalších životních etap.

Druhá část zdůrazňuje, že bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, etnickou příslušnost nebo aktuální zdravotní stav může být zdravá strava prospěšná pro všechny. Nová rámcová doporučení lze přizpůsobit tak, aby si jednotlivci mohli vybrat z jídel a nápojů s vysokým obsahem živin, které odrážejí jejich osobní preference, kulturní tradice a finanční možnosti.

Třetí část doporučení se zaměřuje na uspokojování nutričních potřeb pomocí potravin a nápojů bohatých na živiny, při zachování doporučeného kalorického příjmu. Potraviny a nápoje bohaté na živiny obsahují vitamíny, minerální látky a další složky podporující zdraví a mají zároveň málo přidaného cukru, nasycených mastných kyselin a sodíku. Více než 80 procent Američanů má nízký příjem zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Nedostatečný příjem potravin bohatých na živiny vede k nedostatečnému příjmu vápníku, draslíku, vlákniny a vitaminu D.

Poslední, čtvrtá část je zaměřena na omezení potravin a nápojů s vysokým obsahem přidaných cukrů, nasycených MK a sodíku a omezení alkoholických nápojů. Většina nutričních potřeb je pokryta 85% podílem celkového energetického příjmu při stravě s vysokým obsahem živin.

Čtyři hlavní části jsou hnací silou nejnovějšího vydání amerických výživových doporučení. Klíčovým sdělením je fakt, že nikdy není příliš brzy nebo příliš pozdě na nalezení zdravého stravovacího rámce, který vyhovuje individuálním potřebám, a to bez ohledu na životní etapu jednotlivce – kojenec, batole, dětství, dospívání, dospělost, těhotenství, kojení a stáří.

 

Daří se nám zvyšovat povědomí veřejnosti o profesi nutriční terapeut

18. 1. 2021 (čant)

Jedním z důležitých poslání ČANT je zvyšovat povědomí veřejnosti o profesi nutriční terapeut. Systematická práce v této oblasti nám začíná přinášet výsledky. Představitelé médií již aktivně oslovují naši asociaci a dávají nám prostor k prezentaci profese nutričního terapueta.

Pandemie zasahuje do života lidí různými způsoby. Ovlivňuje i stravování a do popředí se dostává mnoho otázek, jak přežít toto období bez významnějšího dopadu na naše zdraví. Na Českou asociaci nutričních terapeutů se obrací nejen jednotlivci se svými obavami v této nelehké době, ale i představitelé médií. Ti si kladou za cíl zprostředkovat svým čtenářům návody, jak se vypořádat se zásadními změnami, které nás potkaly.

 

V lednovém čísle prestižního FORBES odpovídá na aktuální otázky předseda České asociace nutričních terapeutů Martin Krobot. Jeho odpovědi si můžete pročíst v přiloženém rozhovoru dostupném zde

Studentská asociace nutričních terapeutů má nového koordinátora

16. 1. 2021 (čant)

V průběhu prosince 2020 probíhala on-line volba koordinátora Studentské asociace nutričních terapeutů, od léta 2020 fungující již pod křídly ČANT. Přinášíme výsledky a představujeme nového koordinátora a jeho tým.

Po spojení České asociace nutričních terapeutů a Studentské asociace nutričních terapeutů bylo potřeba vybrat zástupce našich členů z řad studentů, kdo SANT povede dále a pomůže dalším studentům naplno rozvíjet jejich aktivity. Přestože lze očekávat, že první Koordinátor SANT bude mít před sebou náročný úkol, ucházeli se o tento post celkem čtyři kandidáti: Patricie Karasová
z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Michael Kulhánek z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Anna Nováčková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Anna Štorková z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Novým koordinátorem SANT byl zvolen Michael Kulhánek z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je studentem 1. ročníku nutriční terapie, rád hraje tenis a jeho vizí je sjednocovat studenty. Studenti si následně zvolili koordinátory jednotlivých fakult:
za 3.LF UK Annu Štorkovou, za LF MUNI Karolínu Beranovou a za 1.LF UK Terezu Schýbalovou. Instagramu se ujala Patricie Karasová a bude přinášet nejnovější zprávy od našich studentů a sledovat je můžete na sant_spolek.

 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ve věci nutričního poradenství

1. 12. 2020 (čant)

Požádali jsme Odbor zdravotních služeb MZ ČR o oficiální stanovisko k definici kompetencí výživového poradce a nutričního terapeuta, které by sjednotilo různé výklady toho, co je a není zdravotní služba. Stanovisko MZ jsme před několika dny obdrželi. 

Celé znění najdete na odkazu v obrázku. Ve stručnosti:
 • Výživový poradce by měl poskytovat pouze zájmové regenerační a rekondiční služby
 • v režimu živnosti lze poskytovat služby zdravým osobám za účelem regenerace a edukace ke zdravém životnímu stylu
 • živnostník nesmí používat termíny jako terapie, pacient, uzdravení apod.
 • poradenství za účelem léčení (tedy v podstatě vše, co není součástí výše uvedeného) spadá výhradně do rukou nutričních terapeutů, kteří tuto činnost však nesmí provozovat jako živnost, ale na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb (OPZS)
Nutriční terapeut, stejně jako každý jiný zdravotník, poskytuje zdravotní služby a jako takový by měl podnikat podle zvláštních předpisů, v tomto případě na základě OPZS. S ohledem na to, že se toto stanovisko velmi výrazně dotýká spousty nutričních terapeutů, připravujeme pro vás podpůrný informační servis (návody, postupy, legislativa aj.) – budeme vás průběžně informovat.

 

Webinář na aktuální téma výživa ve stáří

13. 11. 2020 (čant)

Webinář Výživa ve stáří a nové možnosti preskripce enterální výživy a Význam vitamínů a stopových prvků ve stáří vznikl ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností a za podpory firmy Nutricia.  Cílem webináře je nabídnout shrnutí aktuálních poznatků o problematice podvýživy u seniorů a podmínkách preskripce sippingu geriatry.

Podnětem pro vznik webináře byla skutečnost, že od 1. 9. 2020 může geriatr předepisovat klinickou výživu s úhradou zdravotní pojišťovny za přesně stanovených podmínek, i pokud není držitelem funkční licence F016. Webinář připravený ve spolupráci s MUDr. Boženou Juraškovou, PhD., primářkou III. Interní gerontometabolické kliniky, FN Hradec Králové a předsedkyní ČGGS je rozdělen do dvou krátkých videopřednášek. Podmínkou účasti je jednoduchá registrace na webinář. Odkaz na ně najdete zde.

 

Navštivte konferenci z pohodlí domova

9. 11. 2020 (čant)

V pátek 13.11. 2020 se můžete zdarma zůčastnit konference OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2020, která v důsledku aktuálních vládních opatřeních proběhne ONLINE.

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádají 13. 11. 2020 celostátní konferenci OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2020. Konference tentokrát proběhne ONLINE a BEZPLATNĚ. Program najdete v přiložené pozvánce na konferenci. Přihlásit se můžete na www.ob2020.cz

Vyšlo Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče

30. 9. 2020 (čant)

Dnes dopoledne vyšel Věstník MZ č.10, který obsahuje Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče, výsledek dvouleté práce a spolupráce MZ, SKVIMP a ČANT. Z iniciativy již bývalého ministra Adama Vojtěcha tak po dlouhé pauze 29 let vznikl materiál, jehož cílem bylo zjednodušit a zpřehlednit nemocniční diety a upozornit na význam začlenění diet do celkového systému nutriční péče, v němž nezastupitelnou roli hrají nutriční terapeuti.

Dokument vyšel bez plánované mediální kampaně. Přesto jsme přesvědčeni, že se 30.září 2020 zapíše do dějin naší Dietologie a nutriční péče.

Zúčastnili jsme se XXXVI. mezinárodního kongresu SKVIMP

14. 9. 2020 (čant)

Ve dnech 10.–12. 9. 2020 se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové konal za mimořádných podmínek již XXXVI. ročník mezinárodního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Již podruhé zde ČANT reprezentoval nutriční terapeuty!

Česká asociace nutričních terapeutů dostala již podruhé příležitost vystavovat na tomto kongresu po boku výrobců klinické výživy či zdravotnických pomůcek, a představit se tak znovu široké odborné veřejnosti. Díky tomu jsme mohli šířit povědomí o publikaci Dietetic Pocket Guide, předložit účastníkům výsledky naší roční práce prostřednictvím Výroční zprávy za rok 2019, získat nové členy a navázat úzkou spolupráci s novými partnery.

I přes mimořádnou epidemiologickou situaci byly z odborného hlediska všechny dny kongresu nabité zajímavými příspěvky – blok konference, který byl věnován a organizován členy ČANT, se stal jedním z nejhojněji navštívených úseků programu, čehož si velice vážíme. Významnou část vědeckého programu pak v letošním roce tvořily příspěvky nutričních terapeutů, mezi kterými se objevilo rovněž 8 členů ČANT. V rámci přednášek bylo mimo jiné představeno Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče vytvořené zástupci ČANT a SKVIMP ve spolupráci MZ ČR.

Spojili jsme se se Studentskou asociací nutričních terapeutů!

11. 8. 2020 (čant)

SANT vznikl v roce 2016 jako seskupení aktivních studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří chtěli, aby byl jejich hlas jak na fakultě, tak v Brně více slyšet. Od té doby SANTem prošlo několik desítek studentů, jejichž cílem bylo zasadit se o zkvalitnění studia nutriční terapie a o zvýšení povědomí o profesi nutričního terapeuta jak mezi ostatními studenty, tak mezi veřejností.
Tyto cíle jsou pro SANT i ČANT společné. Aby tedy studentům ubyla administrativa spojená s vedením asociace a zároveň získali zaštítění profesní organizace, rozhodli se členové SANT a ČANT pro fúzi těchto dvou asociací. Česká asociace nutričních terapeutů se bude snažit být studentům v jejich aktivitách co nejvíce nápomocná a společně budeme usilovat o co největší aktivizaci studentů na všech institucích, které vzdělávají budoucí nutriční terapeuty.

Přinášíme překlad návodu Examine.com: Jak číst vědecké studie

24. 7. 2020 (čant)

Orientace ve škále vycházejících vědeckých studií může být složitá, matoucí a někdy, nutno podotknout, i docela nudná. Naučit se číst publikované vědecké články, rozumět metodologii a výsledkům však napomáhá s odpověďmi na důležité otázky a obavy pacientů / klientů a zároveň poskytuje nejaktuálnější evidenci v oblasti výživy založenou na důkazech pro klinickou praxi. Cílem překládaného článku je pomoci porozumět každé jednotlivé části studie a poskytnout tak praktický a přehledný systém “krok za krokem”, jak vyhodnocovat kvalitu studií a správně interpretovat jejich zjištění. 

Zveme vás na webinář

14. 7. 2020 (čant)

Webinář Chirurgický pacient a výživa vznikl pod záštitou České chirurgické společnosti a Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče a za podpory firmy Nutricia. 

Podnětem pro vznik webináře byla skutečnost, že od 1.5.2020 vznikla pro chirurga možnost předepisovat ambulantně sipping a zabezpečit tak svoje malnutriční pacienty. Webinář je rozdělen do tří krátkých epizod. 
Podmínkou účasti je jednoduchá registraceOdkaz na epizody najdete zde.

Nebojte se návštěvy ordinací

27. 5. 2020 (čant)

Na začátku března s rozšiřující se pandemií koronaviru na území České republiky lékaři žádali pacienty, aby se zdrželi návštěvy ordinací s výjimkou akutních stavů. Dnes je již situace stabilizovaná, ochranné pomůcky jsou volně dostupné a při dodržení všech stanovených opatření nepředstavuje návštěva lékaře z hlediska infekce prakticky žádné riziko.

Preventivní prohlídky a dodržování stanoveného intervalu zdravotních kontrol jsou zásadní pro předcházení komplikacím. V důsledku karantény a omezení pohybu může docházet ke snížení fyzické aktivity a nedodržování zásad zdravého stravování: tím se zhoršuje stav výživy, který přímo ovlivňuje zdraví, zdatnost a obranyschopnost. Rizika spojená se zhoršením nutričního stavu se mohou projevit u všech, zvláště u starších lidí a nemocných.

Většina lékařů již bez omezení pracuje ve svých ordinacích a má dostupné nezbytné ochranné pomůcky. Návštěvu tak po předchozí telefonické konzultaci neodkládejte. V případě zhoršeného nutričního stavu v době karantény Vám lékař může doporučit potravinové doplňky nebo nutriční podporu k doplnění potřebné energie, proteinů a živin, případně vám doporučit návštěvu nutriční ambulance. Pokud pro vás není návštěva lékaře možná a potřebujete pouze standardní předpis léků nebo výživy, nebojte se požádat svého lékaře o zaslání elektronického receptu, který obdržíte formou SMS nebo emailu.

Myslete na své zdraví a nezapomeňte, že důležité je především dodržet stanovenou léčbu, pravidelné kontroly a preventivní vyšetření.

Přinášíme doporučení WHO k fyzické aktivitě během karantény

10. 4. 2020 (čant)

V evropském regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) se stále objevují nové případy COVID-19 a mnoho zdravých osob setrvává doma v karanténě. V některých zemích zůstávají fitness centra a další místa umožňující pohybovou aktivitu dočasně uzavřena. Pro mnohé je velmi těžké zůstat fyzicky aktivní během dlouhodobého pobytu v karanténě. Sedavý způsob života a nedostatek pohybu mohou mít nepříznivé účinky na zdraví, pohodu a kvalitu života. Karanténa může sama o sobě způsobit další stres a ohrozit duševní zdraví jedince. Fyzická aktivita a relaxační techniky mohou být cennými nástroji, které vám pomohou zůstat v klidu a přispějí k ochraně zdraví v této době.

WHO doporučuje 150 minut středně intenzivní nebo 75 minut intenzivní fyzické aktivity týdně, případně kombinaci obou. Těchto doporučení lze dosáhnout i doma bez speciálního vybavení a v omezeném prostoru. WHO Europe publikovalo několik tipů, jak zůstat aktivní a omezit sedavé chování doma v období karantény a ČANT přináší překlad těchto doporučení zde.

PŘELOŽILI JSME RADY A DOPORUČENÍ WHO K VÝŽIVĚ BĚHEM KARANTÉNY

7. 4. 2020 (čant)

Rady a doporučení k výživě pro jednotlivce nebo rodiny, kterým byla izolace nebo karanténa doporučena či nařízena přeložené z originálu WHO Europe představují srozumitelný návod, jak se stravovat a nakupovat během karantéry v období pandemie.

Dobrá výživa je pro zdraví člověka klíčová, zejména v dobách, kdy potřebujeme náš imunitní systém v plné síle. Omezená dostupnost čerstvých potravin však může naše snahy o zachování zdravého a pestrého stravování narušit. Potenciálně může vést také k nárůstu konzumace vysoce zpracovaných potravin, které bývají bohaté na tuk, cukr a sůl. I přesto je možné s omezeným množstvím surovin zachovat takový způsob stravování, který podporuje dobré zdraví.

WHO Europe rovněž pro podporu zdravého stravování u jednotlivců v karanténě připravila soubor obecných tipů a seznam potravin, které je nejlepší zakoupit. Naleznete je zde.

Španělsko vydalo přehledná výživová doporučení pro populaci v období pandemie COVID-19

1. 4. 2020 (čant)

Překlad stanoviska Španělské akademie výživy a dietologie a Generální rady oficiálních vysokých škol nutriční terapie ve Španělsku k aktuální pandemii COVID-19 jsme se rozhodli zprostředkovat české veřejnosti především proto, že přehledně sumarizuje základní fakta o nemoci a formuluje aktuální doporučení týkající se výživy v souvislosti s COVID-19 pro lidi v karanténě i pro pacienty s vážným průběhem nemoci hospitalizované na JIP. Přináší jasná vyjádření k doplňkům stravy při prevenci a léčbě nemoci. Dále pak sumarizuje praktická doporučení pro zodpovědný nákup potravin. Také přináší pohled na poskytování služeb nutričního terapeuta na dálku. Nezapomíná na rizikovou skupinu těhotných žen a věnuje se i důležitému tématu kojení v této nelehké době pandemie. Obsah jsme v některých částech dokumentu přizpůsobili lokálním potřebám – zejména v odkazech na oficiální doporučení a dokumenty týkající se pandemie Covid-19. Pokud jde o konkrétní výživová doporučení v tomto dokumentu, opírají se o zásady středomořské stravy, která je pro španělskou populaci přirozená. Středomořská strava je však dobrým příkladem zdravé výživy a její prospěšnost je dlouhodobě potvrzována mnoha studiemi. Její zásady mohou být pro mnohé inspirativní, a to nejen v období pandemie. Překládaný originál měl poslední aktualizaci 17. 3. 2020, lokalizovaný obsah byl aktualizován 31. 3. 2020.

Přečtěte si vyjádření Britské asociace nutričních terapeutů
k nutriční péči v průběhu pandemie COVID-19

27. 3. 2020 (čant)

Britská asociace nutričních terapeutů (BDA) je nejstarší profesní asociací a také jednou z nejrespektovanějších v našem oboru. K řízení nutriční péče v průběhu pandemie COVID-19 poskytla BDA mezi prvními své vyjádření Pracovní skupiny specialistů v intenzivní péči (CCSG – Critical Care Specialist Group), jehož překlad vám přinášíme.

Tento dokument zveřejněný 24. 3. 2020 obsahuje doporučení a dosavadní zkušenosti s úpravou nutriční péče v zařízeních, která o pacienty s COVID-19 pečují, a to jak z hlediska výživy konkrétních pacientů, tak z hlediska organizace nutričních terapeutů samotných. Při překladu dokumentu jsme i přes odlišnosti ve zdravotnických systémech a kompetencích nutričních terapeutů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou nijak nezasahovali do jeho obsahu. Věříme však, že v doporučeních najdete části, které budete moci uplatnit i na svých pracovištích. Zároveň toto doporučení může sloužit jako inspirace do budoucna pro to, jak by nutriční péče mohla a měla v ČR vypadat a také pro inspiraci při rozšiřování kompetencí nutričních terapeutů u nás.

Z čínské Příručky prevence a léčby COVID-19 jsme přeložili
doporučení k nutriční podpoře

26. 3. 2020 (čant)

Také vás zajímá, jaká jsou doporučení ohledně výživy pacientů s nemocí COVID-19? Snažíte se najít stanoviska uznávaných institucí a autorit? V období pandemie není snadné dohledat ověřené informace a rady. Díky našemu členství v mezinárodní organizaci EFAD, kde si informace jednotlivé členské asociace aktivně vyměňují, máme k dispozici aktuálně vznikající materiály a doporučení. Většina z nich je zatím v originálním jazyce jednotlivých členských asociací EFAD. Postupně je překládáme a budeme vám je zprostředkovávat na našich stránkách. Jako první přinášíme doporučení z Číny.

Program GMCC (Global MediXchange for Combating COVID-19) byl vytvořen s cílem poskytnout lékařským týmům na celém světě komunikační platformu pro sdílení praktických zkušeností při boji s pandemii COVID-19. GMCC zveřejnilo 20. března 2020 Příručku prevence a léčby COVID-19. Příručka poskytuje příklady dobré praxe a osvědčené postupy při léčbě pacientů s COVID-19. Příručku lze přečíst online nebo si ji zdarma stáhnout zde

Příručka prevence a léčby COVID-19 je rozsáhlá publikace. V první části podrobně popisuje nezbytná ochranná opatření ve zdravotnických zařízeních. Druhá část se věnuje diagnostice a léčbě. Třetí pak ošetřovatelské péči. Výživa a nutriční podpora je zahrnuta do druhé části, a stručně sepsána na straně 31 příručky. Celý text k nutriční podpoře jsme přeložili a stáhnout si jej můžete na odkazu níže.

Tisková konference za účasti ministra zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha při příležitosti konání Nutričního dne 2019

Letos připadl Nutriční den na 7. 11. a právě v tento den se konala tisková konference v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice, kde měli účastníci možnost navštívit oddělení a vidět na vlastní oči, jak Nutriční den probíhá. ČANT jako partnerská organizace APNP se podílela na organizaci tiskové konference i samotného Nutričního dne.

Po úvodním slovu pana ministra význam nutriční péče podtrhl i ředitel VFN Prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA a děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Pojem malnutrice a princip Nutričního dne vysvětlil Doc. MUDr. František Novák, Ph.D. vědecký sekretář Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

Se vznikem APNP a významem profese Nutriční terapeut účastníky konference seznámila ředitelka APNP a předsedkyně ČANT Mgr. Ing. Ivana Pražanová. Na závěr vystoupila paní Jana Pelouchová, předsedkyně pacientské organizace Diagnóza leukémie a představila brožuru, na jejímž vzniku se její organizace podílela, o významu výživy při onkologickém onemocnění. Účastníci konference měli také možnost ochutnat nemocniční stravu, která se ten den uvařila v kuchyni VFN Praha.

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.  

 

Přečtěte si Geriatrický standard

Geriatrický standard byl vytvořen za laskavé spolupráce České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP tak, aby k připomínkování byli vždy přizváni zástupci hlavních geriatrických center v České republice (spolupráci navázali – Hradec Králové, Brno, Praha), svou recenzí přispěli i zástupci Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Standard Obecné principy nutriční péče je první ze série standardů zařazených pod obecnou část. Společně se zástupci lékařských společností byl vytvořen seznam standardů i pro část speciální. Jednotlivé standardy jsou plánovány tak, aby na sebe navazovaly a odkazovaly v příslušných kapitolách a přinesly tak ucelený pohled na problematiku klinické výživy a péče v geriatrii. 

Dalším plánovaným standardem je Nutriční screening a proces nutriční péče. Standard Obecné principy nutriční péče bude publikován v prvním čísle časopisu Geriatrie a gerontologie pro rok 2020 a bude součástí skript
Výživa v geriatrii a gerontologii (plánované k publikaci začátkem roku 2020).

ČANT spolupracuje s VZP

VZP nedávno oslovila SNT ČAS a ČANT s nabídkou účasti na zajištění preventivního programu VZP PLUS – DIABETES určeného pro pacienty trpící diabetem 2. typu. Ti mají v rámci tohoto programu nárok na finanční příspěvek 1 000 Kč na služby nutričního terapeuta. Seznam těchto terapeutů pak mají spravovat právě oslovené profesní organizace.
Jste pacient a chtěl byste zjistit, kteří nutriční terapeuti jsou do programu zapojeni? Nebo jste nutriční terapeut, který by se do programu chtěl zapojit? Bližší informace o podmínkách programu a podmínkách uvedení v seznamu NT najdete zde.

 

Jsme členem EFAD

V  únoru jsme vás informovali o odeslání návrhu přihlášky České asociace nutričních terapeutů do EFAD. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a Česká republika byla dne 5. 4. 2019 prostřednictvím ČANT pozvána k přidruženému členství!

Co pro nás přidružené členství v EFAD znamená?

 • přístup ke všem dokumentům vydaným EFAD
 • možnost účasti v pracovních skupinách EFAD
 • právo účastnit se General Meeting na každoročních konferencích EFAD (s výjimkou business sekce a bez možnosti hlasovat)
 • možnost čerpání výhod pro členy ČANT (např. výrazná sleva na poplatku v databázi PEN)

Podmínky pro řádné členství prozatím nesplňujeme; v České republice totiž systém vzdělávání nutričních terapeutů nesplňuje evropské akademické standardy a hlavně standardy pro praxi. Přijetím přidruženého členství se ČANT zavazuje udělat vše proto, aby evropských standardů bylo dosaženo co nejdříve. Čeká nás tedy ještě spousta práce, ale to nám nijak neubírá na radosti z toho obrovského kroku vpřed pro české nutriční terapeuty!

 

Zúčastnili jsme se XXXV. mezinárodního kongresu SKVIMP

Ve dnech 11.–13. 4. 2019 se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové konal již XXXV. ročník mezinárodního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Poprvé však byli mezi vystavovateli také nutriční terapeuti.

Česká asociace nutričních terapeutů dostala příležitost vystavovat na tomto kongresu po boku výrobců klinické výživy či zdravotnických pomůcek a představit se tak široké odborné veřejnosti. Díky tomu jsme mohli šířit povědomí o publikaci Dietetic Pocket Guide, získali jsme nové členy, a dokonce se nám podařilo navázat spolupráci s novými partnery.

Z odborného hlediska byly všechny dny kongresu nabité zajímavými příspěvky, přičemž dva z bloků konference byly organizovány ve spolupráci s ČANT, čehož si velice vážíme. Významnou část vědeckého programu pak v letošním roce tvořily příspěvky nutričních terapeutů, mezi kterými se objevilo rovněž 8 členů ČANT.

Přinášíme publikaci kapesní průvodce dietologií – Dospělí

Dietetic Pocket Guide je přehledná publikace, zabývající se klinickou výživou, kterou recenzovali mezinárodní odborníci. Obsahuje mnoho tabulek a grafů, referenčních hodnot, klasifikace nemocí a stavů, současná doporučení a informace o adekvátní nutriční podpoře.

Český překlad je určen jako pomůcka pro práci s anglickým originálem a je jeho nedílnou součástí. Aby byly dodrženy podmínky vydavatele o nešíření českého překladu bez originální knihy, jsou v českém překladu vynechány číselné údaje tabulek a grafů. Čísla jsou snadno dohledatelná v originální publikaci, jelikož český text má zachováno stejné stránkování a velmi podobnou grafiku jako originální text. Přidanou hodnotou práce s originálním textem se tak stane přirozené zapamatování odborných termínů v angličtině.

Kniha vznikla díky dobrovolnické práci členů ČANT, kteří knihu přeložili ve volném čase bez nároku na honorář. Grafické zpracování a tisk překladu zajistila společnost B. Braun Medical.

Knihu si můžete objednat na info@cant.cz s možností osobního vyzvednutí v Praze a v Brně, nebo koupit online.

Podali jsme přihlášku do EFAD

Česká asociace nutričních terapeutů odeslala první návrh přihlášky do Evropské federace asociací nutričních terapeutů (EFAD). Aktuálně se čeká na vyjádření a případné připomínky vedení EFAD. Jeden z hlavních cílů ČANT se tak začíná stávat realitou!

EFAD je nezisková organizace, která sdružuje evropské nutriční terapeuty prostřednictvím jejich lokálních asociací. Byla založena již roku 1978 a v současné době má 33 řádných členů – národních asociací nutričních terapeutů, které reprezentují více než 35.000 nutričních terapeutů z více než 29 evropských zemí. EFAD má také 38 přidružených členů z oblasti vzdělávání – vysokoškolské instituce z 31 evropských zemí. Posláním EFAD je podporovat členské asociace v jejich snaze o zlepšení nutričního zdraví obyvatel Evropy prostřednictvím kvalitnějších potravin a lepší výživy. EFAD je neocenitelným zdrojem odborných informací, vycházejících z vědeckých poznatků, založených na důkazech. Ze zemí bývalého socialistického bloku jsou již řádnými členy Maďarsko, Polsko a Slovinsko, přidruženými členy Rumunsko a Chorvatsko. Česká republika je zastoupena pouze ve skupině vzdělávacích institucí, a to Masarykovou univerzitou Brno.

Nabídky práce pro NT

Zde najdete aktuální seznam nabízených pracovních příležitostí pro nutriční terapeuty. Níže naleznete odkaz s více informacemi.

Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, Nutriční terapeut/ka

FTN přijme nutriční terapeutku pro Odbor léčebné výživy a stravování.

Požadujeme: odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, VŠ vzdělání nebo SŠ/VOŠ a specializační vzdělání, chuť přijmout nové výzvy a kreativně přistoupit k úkolům při zavádění Metodického doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče, schopnost pracovat samostatně i v týmu, praxi na klinickém pracovišti
Nabízíme: 
zajímavou práci na klinickém pracovišti se silnou podporou nutričního týmu a vedení nemocnice, možnost dalšího profesního růstu – podpora dalšího vzdělávání v rámci Centra pro vzdělávání FTN a dalších vzdělávacích akcí v oboru i mimo nemocnici, zaměstnanecké benefity
Nástup možný dle dohody. Kontakt a bližší informace: vedoucí nutriční terapeutka Odboru léčebné výživy a stravování: Mgr. et. Mgr. Martina Kollerová, tel.:  739 582 225, e-mail:  martina.kollerova@ftn.cz

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – Nutriční terapeut/ka

Nutriční terapeut pro stravovací provoz, nástup od 31 010 Kč, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění do výše 7.200 Kč ročně, benefitní zaměstnanecká karta s kreditem do výše 4.000 Kč ročně, výkonnostní odměny, příspěvek na stravování ve vlastní jídelně (3 druhy hlavních jídel), týden dovolené navíc, parkování v areálu nemocnice, slevy v síti Královéhradecké lékárny, dobrá dopravní dostupnost, možnost ubytování, zvýhodněné finanční služby od našich partnerů, stabilizační odměna pro nutričního terapeuta 20 000 Kč s podmínkou setrvání v pracovním poměru minimálně 18 měsíců, pracovní poměr na dobu neurčitou.
V případě zájmu kontaktujte: David Hille, +420 702 018 673, email: hille.david@nemocnicerk.cz, Dušan Krištof, +420 728 215 931, email: kristof.dusan@nemocnicenachod.cz, Mgr. Renata Boukalová, +420 702 298 787, email: boukalova.renata@nemocnicerychnov.cz.

Krajská nemocnice Liberec – Nutriční terapeut/ka

Náplň práce: práce v poradnách s pacienty i stravovacím provozu, sestavování jídelních plánů, příprava energetických a biologických hodnot diet, příprava edukačních materiálů, instruktáže o zásadách předepsaných diet.
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, schopnost pracovat samostatně i v týmu.
Nabízíme: stabilní a dlouhodobé uplatnění, zvýhodněný mobilní tarif, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, práce v zavedeném týmu, možnost profesního růstu.
V případě Vašeho zájmu zašlete své CV na volnamista@nemlib.cz.

Nemocnice Znojmo – Nutriční terapeut/ka

Náplň práce: práce nutričního terapeuta dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; zástup za mateřskou dovolenou.
Požadavky:
způsobilost k výkonu daného povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů; zdravotní způsobilost, trestní, morální a občanská bezúhonnost; spolehlivost, samostatnost i schopnost týmové práce; pozice vhodná i pro absolventy.
Nabízíme:
benefity pro zaměstnance.
Nástup: nástup možný ihned od 1. 7. 2022.
Kontakt: e-mail: jana.vackova@nemzn.cz, tel.: 515 215 251 (nebo písemně na adresu: Nemocenice Znojmo, PhDr. Jana Vacková, MBA, náměstkyně pro ošetrovatelskou péči, MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo).

Rehabilitační klinika Malvazinky – Nutriční terapeut/ka

Požadavky: odb. způsobilost pro povolání nutriční terapeut dle zákona č. 96/2004 Sb., min. 5 let zkušeností na pozici nutričního terapeuta ve zdravotnickém zařízení, proklienstký přístup.
Nabízíme: zajímavou práci na renomované klinice – vhodné např. při rodičovské dovolené, zkrácený úvazek 0,2 s pracovní dobou dle Vašich možností, práce v ambulanci, měření bio impedancí, konzultace nutričně ohrožených klientů na odděleních, příjemné a moderní pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, možnost zvýhodněné relaxace v rámci kliniky pro zaměstnance – slevy až do výše 90% (sauna, masáže, bazén) i pro členy rodiny ve výši 25% – 60%, dotované stravování (výběr z několika jídel), lokalitu v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností. podporu dalšího odborného vzdělávání.
Nástup možný dle dohody.
Kontakt: tel. 234 726 004, e-mail: personalni.rkm@mediterra.cz

IKEM – Nutriční terapeut/ka na Pracoviště preventivní kardiologie

Náplň práce: Komplexní péče nutričního terapeuta pro pacienty pracoviště preventivní kardiologie.
Požadavky: Odb. způsobilost pro povolání nutriční terapeut dle zákona č. 96/2004 Sb., Min. 2 roky předchozí praxe
Nabízíme: Příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv, Práci v superspecializovaném zdravotnickém zařízení ČR vybaveném nejmodernějšími technologiemi, 5 týdnů dovolené + 4 dny osobního volna navíc (při úvazku 1,0), Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok (při úvazku 1,0) na penzijní připojištění, sport, kulturu, vzdělávání, vitamíny, prostředky dentální hygieny apod., Ubytování pro mimopražské uchazeče v blízkosti pracoviště – Ubytovna IKEM, Ubytovna Emmy, Výraznou slevu v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb, Výhodné stravování v jídelně IKEM (pestrá nabídka jídel, minutky, bezlepková strava, salátový bufet), Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM
Kontakt: Monika GREGOROVÁ, DiS., Manažer, Odbor personální, Tel.: 23 605 5518, E-mail: monika.gregorova@ikem.cz, kariera@ikem.cz

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. – Nutriční terapeut

Popis pozice: poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb klientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. kontrola, metodické vedení a organizování přípravy stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, sestavování jídelních plánů a předpisů stravy pro jednotlivé diety
Profil uchazeče: SZŠ – dietní sestra nebo VOŠ – nutriční terapeut, dobrá znalost anglického jazyka, trestní bezúhonnost, příjemné vystupování, flexibilita, proaktivní přístup
Nabízíme: zázemí stabilní mezinárodní lázeňské společnosti, odpovídající platové ohodnocení a související výhody, firemní benefity (jazykové kurzy, personální strava, výměnné rekreace, příspěvek na sport a kulturu). týmovou spolupráci a otevřenou komunikaci, možnost ubytování
Kontakt: Veronika Katinová, 722 982 716, vkatinova@cz.ensanahotels.com

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., přijme nutriční terapeutky jako zástup za mateřskou dovolenou

Požadujeme: odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost,  spolehlivost a zodpovědnost, aktivní přístup k práci, flexibilitu, schopnost pracovat samostatně i v týmu, komunikativnost, práce je vhodná i pro absolventy
Nabízíme: zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením, pracovní poměr na plný úvazek,  pestrá pracovní náplň – práce na Oddělení nutriční terapie, Oddělení stravování a lůžkových odděleních, práce v příjemném pracovním kolektivu,  možnost dalšího odborného růstu, školení a vzdělávání, zvýhodněný tarif mobilních operátorů pro zaměstnance i rodinné příslušníky,  příspěvek na stravování, zajištění stravování i při nočním provozu, 5 týdnů dovolené, další zaměstnanecké benefity
Nástup možný od 1. března nebo 1. dubna 2022
Písemné přihlášky včetně telefonního spojení e-mailovou adresu personalni@bnzlin.cz nebo na adresu: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Odbor řízení lidských zdrojů, Hana Polášková, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Oddělení nutričních terapeutů, nutriční terapeut/-ka / asistent/ka

Požadujeme: Odbornou způsobilost nutričního terapeuta podle § 15 zák. č. 96/2004 Sb. nebo nutričního asistenta podle § 32 zák. č. 96/2004 Sb., vhodné i pro absolventy
Nabízíme: odbornou práci při zajištění nutričních potřeb pacientů lůžkových odd. nemocnice, práci ve stravovacím provozu a nutričních poradnách, jednosměnný provoz po-pá  6.00 – 14.30, podporu dalšího vzdělávání, zajímavé mzdové ohodnocení, ubytování a další benefity, celý úvazek, nástup možný ihned nebo po dohodě
Kontakt pro zájemce: Ing. Alena Haiblíková, specialista náboru, tel. 727969043, alena.haiblikova@onmb.cz

Nemocnice Jablonec nad Nisou, Stravovací oddělení – nutriční asistent/ka, terapeut/-ka
Náplň práce a požadavky: sestavování běžných a speciálních diet a nutričních potřeb pacientů se zaměřením na preventivní a léčebnou výživu, řízení, kontrola a zodpovědnost za práci v oblasti dietního stravování, odborný dohled nad dodržováním technologických postupů a hygienických zásad při přípravě, podávání a manipulaci se stravou; požadujeme: vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění (SZŠ/VOŠ/VŠ – nutriční asistent, diplomovaný nutriční terapeut, nutriční terapeut), aktivní přístup k práci, spolehlivost, dobré vystupování, vstřícný přístup ke kolegům na pracovišti, praxe v oboru vítána – není podmínkou.
Nabízíme: přátelský kolektiv, podporu dalšího vzdělávání, zázemí stabilní organizace, propracovaný adaptační proces, čerpání z fondu FKSP ve výši 10.500,- / rok (příspěvek na rekreaci, sport, kulturu, tábory pro děti, penzijní/životní pojištění,…), špičkové pracovní prostředí – nově vybudované prostory stravovacího oddělení, 3 dny placeného pracovního volna (po roce zaměstnání)
Kontakt pro zájemce: vedoucí stravovacího oddělení Eva Slavíková – tel: 483 345 176, mobil: 725 552 973, email: eva.slavikova@nemjbc.cz


VFN v Praze, Nutriční terapeut/ka

do příjemného kolektivu Stravovacího odboru ve VFN v Praze hledáme od 1.1.2022 nutričního terapeuta do směnného provozu.
Nabízíme dobré finanční i osobní ohodnocení, příjemný kolektiv, dobré zázemí, mnoho benefitů, které nabízí VFN (sick days, benefity do lékárny VFN a mnoho dalších výhod). Nutností je vystudovaný obor Nutriční terapeut nebo Nutriční asistent.
Životopisy zasílejte na: lucie.ruzickova2@vfn.cz


Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Nutriční terapeut/ka

Požadavky: odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §15, aktivní zájem o obor, schopnost týmové práce, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody
Kontakt: Jana Dobiášová, Krajská zdravotní, a.s., Personální a mzdové středisko TP, tel: 417 519 200, email: jana.dobiasova@kzcr.eu

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Nutriční terapeut/ka

Náplň práce: práce v poradnách s pacienty i stravovacím provozu, sestavování jídelních plánů, příprava energetických a biologických hodnot diet, příprava edukačních materiálů, instruktáže o zásadách předepsaných diet
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, schopnost pracovat samostatně i v týmu
Nabízíme: příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (5.000,-/rok), akce pro zaměstnance a jejich rodiny (Family Day, vánoční večírek, sportovní akce), program rozvoje a dalšího vzdělávání, podpora relokace (ubytovna, pracovní uplatnění v regionu i pro partnera)
Kontakt:  volnamista@nemlib.cz nebo Kateřina Kubelková – budova J – 1. patro, po předchozí tel. domluvě na čísle 602 534 784.
Více informací: https://www.nemlib.cz/volna-pracovni-mista/ -> zdravotnické profese -> catering -> zdravotnický pracovník nelékař -> nutriční terapeut/ka