PRACOVNÍ SKUPINY

Česká asociace nutričích terapeutů, z. s., zapojuje své členy a spolupracuje s představiteli odborné veřejnosti s cílem zlepšit nutriční péči v České republice. Jedním z klíčových nástrojů, které používá, jsou pracovní skupiny. Aktuálně jsou činné pracovní skupiny Standardizace pracovních postupů nutriční péče, Podnikání v nutriční terapii a legislativa a Vnější vztahy. Zde přinášíme aktuality v dění jednotlivých pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA STANDARDIZACE PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Vytvoření pracovní skupiny pro zpracování Standardních pracovních postupů nutriční péče v Geriatrii a gerontologii

V únoru 2019 jsme v rámci Skupiny pro standardizaci pracovních postupů České asociace nutričních terapeutů, z. s., navázali kontakt se zástupci České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGGS ČLS JEP), abychom vytvořili evidence-based doporučení pro klinickou praxi.

Osloveni byli doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (předsedkyně ČGGS ČLS JEP), prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (místopředsedkyně ČGGS ČLS JEP), prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. (zástupce přednosty pro školství III. interní gerontometabolické kliniky FN HK), prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno), MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D. (primářka kliniky – Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno), MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. (vědecký sekretář ČGGS ČLS JEP), a doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. (místopředseda SKVIMP ČLS JEP).

Pracovní skupinu za ČANT tvoří Mgr. Ing. Tereza Vágnerová (vedoucí PS), Mgr. Věra Vodičková, Mgr. Eliška Klímová a Bc. Tereza Dvořáková.

Pro značnou obsažnost geriatrie a gerontologie bylo v rámci výše zmíněného kolegia dohodnuto rozdělení jednotlivých okruhů standardů na standardní pracovní postupy pro zdravotnická zařízení (lůžka), zařízení sociální a ambulantní péči (především péči primární). Přičemž prvním předmětem zájmu budou standardy pro zdravotnická zařízení, a to konkrétně v následujících oblastech obecných a specifických:

 • Obecné principy nutriční terapie, Nutriční screening a proces nutriční péče, Hodnocení stavu výživy, Nutriční podpora
 • Poruchy žvýkání a polykání, Sarkopenie a sarkopenická obezita, Syndrom geriatrické křehkosti, Hojení ran, Multimorbidita, Diabetes mellitus, Demence, Paliativní péče a etické aspekty nutriční podpory, Péče
  o dutinu ústní u nesoběstačného nemocného (ve spolupráci s Českou asociací sester)

Účelem tvorby zdravotních postupů je kooperace s lékařskými společnostmi a sepsání jednotných doporučení nutriční péče pro odborníky v dané oblasti na evropské úrovni. V rámci ČANT, z. s., zároveň chceme pozvednout povědomí lékařské společnosti o nutriční péči a nutričních terapeutech jako cenných a vzdělaných odborníků ve zdravotnictví i mimo něj.

PŘEČTĚTE SI GERIATRICKÝ STANDARD

Geriatrický standard byl vytvořen za laskavé spolupráce České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP tak, aby k připomínkování byli vždy přizváni zástupci hlavních geriatrických center v České republice (spolupráci navázali – Hradec Králové, Brno, Praha), svou recenzí přispěli i zástupci Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Standard Obecné principy nutriční péče je první ze série standardů zařazených pod obecnou část. Společně se zástupci lékařských společností byl vytvořen seznam standardů i pro část speciální. Jednotlivé standardy jsou plánovány tak, aby na sebe navazovaly a odkazovaly v příslušných kapitolách a přinesly tak ucelený pohled na problematiku klinické výživy a péče v geriatrii. 

Dalším plánovaným standardem je Nutriční screening a proces nutriční péče. Standard Obecné principy nutriční péče bude publikován v prvním čísle časopisu Geriatrie a gerontologie pro rok 2020 a bude součástí skript Výživa v geriatrii a gerontologii (plánované k publikaci začátkem roku 2020).

ZVEŘEJNILI JSME V POŘADÍ DRUHÝ

STANDARD NUTRIČNÍ PÉČE V GERIATRII

Po úspěšném navázání spolupráce s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP v únoru 2019 vznikl návazný Standard nutriční péče v Geriatrii – Nutriční screening a proces péče. Autory aktuálního standardu jsou Mgr. Ing. Tereza Vágnerová a Mgr. Ivana Kušniariková. Zástupci ČANT byli také vyzvání k prezentaci postupu standardizace v nutriční péče na 26. gerontologickém kongresu v Hradci Králové, 11. – 12.11.2020. Dalším v pořadí připravovaných standardů je komplexní standard zabývající se nutriční problematickou sarkopenie a geriatrické křehkosti.

Vytvoření pracovní skupiny pro zpracování Standardních pracovních postupů nutriční péče v alergologii

Nesprávný management potravinových alergií může u pacientů velmi významně zvyšovat rizika nejrůznějších karencí. Proto v rámci ČANT, z. s., vznikla pracovní skupina věnující se přípravě standardu nutriční péče pro pacienty trpící potravinovými alergiemi, jež si klade za cíl přinést jasný návod jak pro nutriční terapeuty, tak pro alergology či praktické lékaře, jak v případě potravinových alergií postupovat stran výživy pacienta.

Spolupráci jsme navázali s Pracovní skupinou potravinové alergie České společnosti alergologie
a klinické imunologie 
(PAPRSK ČSAKI ČLS JEP). Pracovních schůzek se za PAPRSK účastní: MUDr. Martin Fuchs, MUDr. Simona Bělohlávková a MUDr. Ivana Šetinová. Pracovní skupinu za ČANT tvoří Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D, Mgr. Martin Krobot a Bc. Veronika Spáčilová.

Management potravinových alergií se významně liší v závislosti na konkrétní potravině. Z tohoto důvodu byla práce rozdělena do několika fází: obecný úvod (zpr. Veronika Spáčilová ve své bakalářské práci) popisující metodiku anamnézy a obecný postup v nutriční terapii, dále budou dopracovány speciální přílohy k jednotlivým potravinám (bílkovina kravského mléka, vejce, ryby aj.)

Nutriční terapeut je podle našeho názoru velmi podstatnou součástí multidisciplinárního týmu, který by
o pacienty s potravinovou alergií měl pečovat; přesto se velmi často stává, že pacient k nutričnímu terapeutovi odeslán není. Tento standard by měl poskytnout odborné veřejnosti dostatek informací o roli nutričního terapeuta v managementu potravinových alergií a napomoci ke zkvalitnění nutriční péče o tyto pacienty.

  PRACOVNÍ SKUPINA LEGISLATIVA A PODNIKÁNÍ V NT

   

  Vytvoření pracovní skupiny legislativa a podnikání v NT

   

  Ať už nutriční terapeuti pracují v podmínkách lůžkového oddělení nebo soukromé poradny, legislativa je prostředkem, který tyto podmínky utváří. Významu aktivní participace na formování legislativy si jsme v ČANT velmi dobře vědomi, a proto jsme legislativě a podnikání dedikovali celou pracovní skupinu. Úkolem této pracovní skupiny je aktivně sledovat změny, které se nutričních terapeutů dotýkají, podílet se na jejich utváření či připomínkování a o těch významných informovat členskou základnu. 

  V rámci legislativy jsme se zatím věnovali několika významným oblastem, jako např.:

  • rozšíření kompetencí NT, kam pracovní skupina zasílala svůj návrh na základě podnětů od členů
  • návrh nových výkonů pro NT, které ČANT pod vedením Mgr. Ing. Terezy Vágnerové zpracovával ve spolupráci se SNT ČAS
  • preventivní program OZP, který je v rozporu s legislativou a přijímá kromě nutričních terapeutů i výživové poradce 

  Pracovní skupina má za cíl rovněž podporovat podnikání v oblasti nutriční terapie. Naším záměrem je narovnat podnikatelské prostředí v nutriční terapii a důsledně odlišit zdravotníky od výživových poradců. ČANT proto podporuje podnikání ve formě poskytování zdravotních služeb a dlouhodobě usiluje o zatraktivnění této formy podnikání pro české nutriční terapeuty. Dlouhodobým cílem ČANT v této oblasti je možnost uzavírání smluv s pojišťovnami i ze strany malých soukromých subjektů a s tím spojený přechod většiny podnikajících nutričních terapeutů od živnostenského oprávnění k oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

  Pracovní skupinu koordinuje Mgr. Martin Krobot.

  PRACOVNÍ SKUPINA VNĚJŠÍ VZTAHY

   

  Vznik pracovní skupiny Vnější vztahy

  Pracovní skupinu Vnější vztahy vytvořili spontánně zakládající členové již při samotném vzniku České asociace nutričních terapeutů, z. s., s cílem představit ČANT odborné i laické veřejnosti jako nezávislou profesní organizaci nutričních terapeutů, která usiluje o rozvoj oboru dietologie a klinické výživy v ČR a která zastupuje zájmy nutričních terapeutů nejen doma, ale i v zahraničí. Dalším úkolem PS Vnější vztahy bylo a je navázat spolupráci s ostatními subjekty, které se buď zabývají naším oborem, nebo jeho další vývoj ovlivňují,
  a zajistit tak, aby byla stanoviska nutričních terapeutů zaznamenána. Výsledkem by měl být konsensus všech zainteresovaných stran, který zajistí lepší nutriční péči české populaci.

  Členové PS Vnější vztahy jsou všichni, kdo se podíleli nebo podílejí na výše jmenovaných aktivitách ČANT. Skupina je otevřená všem členům, kteří mají zájem a čas šířit dobré jméno ČANT, budovat vztahy s partnery, komunikovat se členy ČANT i navenek s veřejností. Koordinátorem skupiny je Ivana Pražanová, ale lví podíl na realizaci výše uvedených bodů mají i Martin Krobot, Martina Kollerová, Tereza Vágnerová, Dana Hrnčířová, Ivana Šišková, Olga Mengerová, Lucie Růžičková a dosud nejmenovaní překladatelé DPG – Veronika Volavá, Lucie Štrublová, Zlata Kapounová, Zdeňka Daňková, Iva Hlaváčková, Denisa Wood, Apolena Stellarová a Lucie Schöppelová. Za reportáž z konference Role výživy a nutričních terapeutů v našem systému zdravotnické péče děkujeme Laďce Kankrlíkové.

  První splněné úkoly PS Vnější vztahy

  Společnými silami se nám povedlo splnit podmínky členství v Evropské federaci asociací nutričních terapeutů, zprostředkovali jsme publikaci Kapesní průvodce dietologií a zajistili její překlad do českého jazyka a také jsme představili ČANT na domácích odborných fórech.

  Nejdůležitějším z prvních úkolů pracovní skupiny bylo splnit podmínky členství v Evropské federaci asociací nutričních terapeutů (EFAD), a získat tak pro české nutriční terapeuty přístup k informacím o praktické aplikaci vědeckých poznatků a zavádění moderních postupů nutriční terapie v zahraničí. Dobrá věc se podařila a po mnohaměsíčním vyjednávání jak doma se Sekcí nutričních terapeutů ČAS a Sekcí výživy a nutriční péče, z. s., tak s představiteli EFAD dostala ČANT 5. dubna 2019 nabídku stát se přidruženým členem EFAD, kterou s potěšením a radostí přijala.

  Jedním z cílů ČANT je zvýšení odbornosti českých NT.  Zprostředkování knihy Dietetic Pocket Guide – Adults (Kapesní průvodce dietologií – Dospělí) včetně českého překladu je aktivitou, která k tomuto cíli míří. Český překlad knihy vznikl díky dobrovolnické práci členů ČANT, kteří knihu přeložili ve svém volném čase bez nároku na honorář, a za to jim patří velký dík. Grafické zpracování a tisk českého překladu podpořila firma B. Braun.

   

  Členové PS Vnější vztahy se od vzniku ČANT (4. 4. 2018) pravidelně účastní odborných konferencí a kongresů, kde aktivně vystupují
  a představují důvody vzniku ČANT, její poslání a vizi. V roce 2018 jsme se aktivně zúčastnili Mezinárodního kongresu SKVIMP, Kongresu SNT ČAS v Muzeu Policie, Setkání ambasadorek firmy Nutricia, tradičního setkání NT Pod Kunětickou horou, podzimní konference Spektrem nutriční péče 2018 a konference Společnosti pro výživu (SPV) Dietní výživa 2018. V letošním roce jsme ČANT znovu připomněli na Mezinárodním kongresu SKVIMP, letos i s vlastním stánkem.

  Hlavní činnost PS Vnější vztahy v prvním pololetí 2019

  Česká asociace nutričních terapeutů se ve spolupráci s dalšími odbornými spolky zapojila v prvním pololetí 2019 do aktualizace ambulantních výkonů či zlepšení nemocničního stravování. Pro PS Vnější vztahy bylo prioritou spustit webové stránky, které právě čtete, a také na pravidelné bázi přinášet novinky pro své členy formou Newsletteru.

  ČANT spolu se SNT ČAS spolupracuje na aktualizaci ambulantních výkonů NT. Tereza Vágnerová spolu s Olgou Mengerovou připravily podklady k projednání na Ministerstvu zdravotnictví. V prvním kole nebyly návrhy akceptovány s odůvodněním chybějících dat na podporu změn. Jednání však probíhají dále.

  Zlepšení nemocničního stravování je další oblastí, kde ČANT spolupracuje se SNT ČAS a také SKVIMP a SPV na ministerské půdě. Tuto iniciativu odstartovala v roce 2018 tzv. Kauza kobliha a ministr zdravotnictví následně vyzval zainteresované profesní organizace k návrhu postupu, jak situaci zlepšit. Velkou posilou týmu ČANT je Lucie Růžičková, zkušená NT v oblasti nemocničního stravování.

  Tato webová stránka je také výsledkem činnosti PS Vnější vztahy, konkrétně práce Martiny Kollerové, která ji vytvořila. Webová stránka je nejen informačním zdrojem o asociaci, ale hlavně má ambice stát se zdrojem odborných informací pro nutriční terapeuty a spolehlivých informací
  o výživě pro širokou veřejnost. Zlepšení komunikace s členskou základnou si slibujeme od nového Newsletteru ČANT, který vytvořil Martin Krobot. Newsletter bude periodicky přinášet novinky z oboru a činnosti ČANT.