Volby do vedení ČANT 2024

[datum]

VOLIT

KDO SE UCHÁZÍ O ČLENSTVÍ VE STATUÁRNÍCH ORGÁNECH ČANT? 

V srpnu to budou dva roky od posledních voleb do vedení České asociace nutričních terapeutů, nastal tedy čas na nové volby do kolektivních orgánů ČANT. Členy ČANT jsme oslovili s výzvou o aktivní zapojení do vedení asociace. Zájem spolupodílet se na směřování asociace projevili:

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.

Členka výkonného výboru. Odborná asistentka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ambulantní nutriční terapeutka se zaměřením na potravinové alergie a nesnášenlivosti. Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brně (odborná způsobilost Nutriční terapeut) a doktorského studijního programu Preventivní medicína na 3. lékařské fakultě UK. Usiluje o zvýšení nutriční gramotnosti odborné i laické veřejnosti.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Chtěla bych přispět na zvýšení odborného renomé profese nutričního terapeuta u odborníků i laické veřejnosti. 

Mgr. Bc. Martina Karbanová

Jsem nutriční terapeut s více než desetiletou zkušeností v oblasti léčebné výživy, veřejného zdraví a psychoterapie. Profesně jsem postupně zastávala a zastávám různé klíčové role od vedoucího metodiky v oblasti digitálního zdraví ve Vitadiu až po zapojení do klinického výzkumu v diabetologii a podílení se na výuce budoucích nutričních terapeutů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuji se zde na oblasti komunikace v nutriční terapii a zejména na komunikaci s klientem. Vedu rovněž magisterské práce studentů nutriční terapie a spolupracuji při koordinaci odborných akcí pro absolventy oboru .

V nutriční terapii se věnuji především oblasti chronických onemocnění jako např. diabetes mellitus nebo obezita a propojuji přístupy moderní nutriční terapie s prvky psychoterapie. V klientské práci se tak soustředím zejména na jejich vztah k jídlu a sobě samotným.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Díky své odbornosti a zkušenostem v psychoterapii mám možnost hlouběji porozumět jak individuálním potřebám jednotlivců, tak podmínkám a potřebám oboru nutriční terapie jako celku. Mým cílem je napomáhat budování funkční komunity nutričních terapeutů. Preferuji podpůrný a neodsuzující přístup k terapii založený na pravdivých a pevných vztazích, které považuji za podmínku skutečného zlepšování kvality nutriční péče. Snažím se vždy rozvíjet a podporovat kolegiální spolupráci, nikoliv rozdělovat podle názorových odlišností, usiluji o integraci a výměnu znalostí v rámci oboru.

Mgr. et Mgr. Martina Kollerová

Místopředsedkyně ČANT. Vedoucí nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, bakalářského oboru Nutriční terapeut a navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze.

Zapojuji se do zvyšování povědomí o profesi nutriční terapeut a usiluji o rozšiřování dostupnosti kvalitní nutriční péče, a to především aktivní podporou vzniku nových ambulancí nutričních terapeutů. Zapojuji se do implementace Metodického doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Chci přispět k lepšímu vykazování nutriční péče s cílem zviditelnění práce nutričních terapeutů a usnadnění prezentace zdravotních i ekonomických přínosů nutriční péče. Nadále chci přispívat k šíření vědecky podložených informací o výživě srozumitelnou formou do praxe nutričních terapeutů a mezi pacienty i širokou veřejnost.

Mgr. Martin Krobot

Pracuji na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde zároveň působím v ambulanci nutriční terapie NutriMUNI a dokončuji doktorské studium. Již šest let se pohybuji ve vedení ČANT (dva roky jako místopředseda, čtyři roky jako předseda). Jako člen Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování při MZ ČR se věnuji nemocničnímu stravování, ale také školnímu, kde rovněž vidím roli nutričních terapeutů. Jako člen odborné skupiny pro alergologii se podílím na přípravě edukačních a doprovodných materiálů využitelných v ambulantní péči.

Jaká je jeho motivace pro práci ve vedení ČANT?
Je pro mě důležité nejen to, aby nutriční terapeuti byli slyšet a aby měli legislativně zajištěné své místo ve zdravotnickém systému, ale aby se z nich stala respektovaná profese, kterou budou znát ostatní zdravotníci a která bude samozřejmou součástí multidisciplinární péče. V posledních dvou letech se pozice ČANT v tomto ohledu významně upevnila a věci se uvedly do pohybu, ať už v otázce vykazování nutriční péče, DRG markerů, vzdělávání nutričních terapeutů apod. Rád bych nenechal tyto příležitosti protéct mezi prsty a pokračoval v započaté činnosti.

Miroslav Krotký, DiS.

Vedoucí oddělení stravování Nemocnice Na Homolce, absolvent VOŠ obor Nutriční Terapeut, v gastronomii se pohybuji od 16 ti let. Pracoval jsem v různých odvětvích gastronomie. V současnosti působím jako expert institucionálního stravování. Mým cílem je zlepšit přípravu stravy v institucích dle moderních trendů ve výživě, zajištění transparentních nákupů kvalitních potravin a optimalizaci nákladů na přípravu stravy v nemocnicích.

Bc. Sofia Panfilova, MBA

Vedoucí nutriční terapeutka v mezinárodní telemedicínské společnosti MEDDI. Dříve vedoucí nutriční terapeutka v síti privátních amerických klinik American Medical Centers. Absolventka oboru Nutriční terapie na 1. LF UK v Praze. Aktuálně dokončuji navazující magisterský program Výživa dospělých a dětí.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?

Už několik let se aktivně podílím na digitalizaci českého zdravotnictví, zejména v oblasti integrace nutričních terapeutů z lékařských fakult do telemedicínského prostředí. Věřím, že nutriční terapie je klíčovou součástí personalizované zdravotní péče, která představuje naši budoucnost.

Podpora uplatnění nutričních terapeutů v telemedicíně: Využití mých zkušeností z mezinárodní telemedicínské společnosti MEDDI k rozšíření možností pro nutriční terapeuty v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Partnerství a spolupráce: Podpora a rozvoj spolupráce mezi ČANT a dalšími institucemi s cílem popularizovat odbornou nutriční terapii. Posílení pozice nutričních terapeutů v rámci zdravotní péče a zvýšení povědomí o jejich klíčové roli ve zlepšování zdraví a kvality života obyvatelstva.

Podpora profesního rozvoje: Podpora profesního růstu nutričních terapeutů se zaměřením na rozvoj jejich komunikačních dovedností pro efektivní práci s pacienty. Organizace vzdělávacích programů a workshopů zaměřených na nejnovější poznatky a trendy v oblasti moderní nutriční terapie.

Mgr. Ing. Ivana Pražanová

Klinická a ambulantní nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze, bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze. Prosazuji nutriční terapii podloženou vědeckými důkazy.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Chtěla bych se podílet na zprostředkování zkušeností z našeho oboru ze zahraničí a také zvýšení dostupnosti odborné nutriční péče pro širokou veřejnost.

Mgr. Lucie Růžičková

Již 9 let pracuji na pozici vedoucí nutriční terapeutky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a vedu tým 27 nutričních terapeutů. Náš tým je progresivní v zavádění nových a moderních postupů dle Metodického doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče (Věstník MZ č.10/2020). Na předchozích pracovištích jsem se specializovala na nutriční péči v těžkých stavech s přípravou individuálních plánů nutriční péče, včetně návrhů enterální a parenterální výživy. Organizuji workshopy, věnuji se přednáškové činnosti a mám bohatou publikační činnost. Pracuji na významných projektech, díky nimž se zlepšuje stravování pacientů s poruchami polykání a kousání: Příprava stravy v modifikované konzistenci hustého pyré (stupeň 4 dle IDDSI). Vyučuji na 1. LF UK a JUČB studenty oboru Nutriční terapeut. Jsem členkou ČANT a ESPEN, dále členkou výboru SKVIMP ČLS JEP.

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová

Členka výkonného výboru ČANT. Odborná asistentka na 1. LF UK. Absolventka 1. LF UK v bakalářském oboru Nutriční terapeut, magisterském oboru Nutriční specialista a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (Výživa a potraviny). Absolventka doktorského programu Preventivní medicína a epidemiologie na 1. LF UK. Mám více než 10letou praxi v poskytování nutriční péče na geriatrických klinických lůžkách a v posledních letech se úzce specializuji i na paliativní péči. Mým aktuálním zájmem je preventivní medicína, dlouhověkost a výzkum v oblasti sarkopenické obezity.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Ráda bych předávala své poznatky studentům a uplatňovala je ve vzdělávání, především v oblasti preventivní medicíny a zdravého stárnutí. Výzkum v oblasti dlouhověkosti je pro mě obzvláště fascinující, protože se zabývá nejen prodloužením délky života, ale také významným zlepšením jeho kvality. Současně bych chtěla nadále spolupracovat s lékaři a lékařskými odbornými společnostmi, abych mohla své odborné zkušenosti využít k dalšímu rozvoji zdravotní péče.

VÁŠ HLAS ROZHODNE

PARTNEŘI ČANT: