PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN

V ambulancích nutričních terapeutů v rámci velkých lůžkových zařízení bývá většinou péče proplácena pojišťovnou. V soukromých ambulancích si pak pacienti musí péči hradit zpravidla sami. Níže proto uvádíme přehled příspěvků z fondů prevence pro rok 2023, které lze na návštěvu nutričního terapeuta hrazenou z vlastních prostředků žádat.

 

Pro rok 2023 příspěvky na služby nutričního terapeuta neposkytují:

  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Cílová skupina, podmínky čerpání
Návštěva u nutričního terapeuta může být hrazena v případě velmi závažných zdravotních problémů, pokud ji doporučí ošetřující lékař. Edukaci nutričním terapeutem o skladbě a systému stravování lze vykázat zdravotní pojišťovně k úhradě u jednoho pacienta pouze 1x ročně.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Výše příspěvku
až 500 Kč

Účel příspěvku
1) úhrada nákladů vynaložených při sestavení jídelního lístku u obezitologa, dietologa, PL pro děti a dorost/PL nebo nutričního trapeuta za účelem snížení nadváhy a obezity
2) konzultace v oblasti snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta

Cílová skupina, podmínky čerpání
Doklady lze uplatint do 3 měsíců od vystavení, žadatel předloží číslo účtu, občanský průkaz, (u dětí OP zákoného zástupce, průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list) doklad o úhradě, ze kterého musí být patrné, že vystavujícím subjektem je obezitolog, PL, dietolog nebo nutriční terapeut. Podání do 31. 12. 2024, doklady s datem 2024 nebudou proplaceny v r. 2025. doklady lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení.

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Výše příspěvku
až 1 000 Kč/rok

Účel příspěvku
1) úvodní či kontrolní konzultace s osobní anamnézou, edukace klienta – dietní opatření v souvislosti s dg. klienta
2)vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením.

Cílová skupina, podmínky čerpání
1) žadatel starší 18 let, k žádosti o proplacení nutno doložit kopii lékařské zprávy s uvedením dg. E11 a I10–15 nebo kombinaci těchto dg., podání žádosti do 30. 11. 2024, doklad nesmí být starší 3 měsíců. Proplácí max. 50 % částky na účtence.
2) poradenství certifikovaného nutričního poradce za kredity na Vitakartě

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Výše příspěvku
do výše 2 000 Kč

Účel příspěvku
sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci

Cílová skupina, podmínky čerpání
Bez omezení věku, BMI pod 18,5 nebo nad 30, doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců, musí být z daného kalendářního roku, příspěvek musí být vyčerpaný najednou, lhůta pro podávání žádostí od 1. 2. do 30. 11. 2024.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)

Výše příspěvku
děti až 1 500 Kč, dospělí až 500 Kč

Účel příspěvku
1) analýza složení těla u poskytovatele zdravotních služeb, nebo v lékárně
2) sestavení jídelníčku nutričním terapeutem nebo výživovým poradcem

Cílová skupina, podmínky čerpání
Děti v r. 2024 do 18 let včetně, dospělí v r. 2024 věk 19 let a více, doklad nesmí být starší 3 měsíců, možnost čerpání do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání financí. Pro výkon č. 2 potvrzená dg. E66 (obezita).

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

Výše příspěvku
do výše 500 Kč

Účel příspěvku
konzultace snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa a nutričního terapeuta (ne výživový poradce)

Cílová skupina, podmínky čerpání
děti a mládež do 18 let