KDO JE TO NUTRIČNÍ TERAPEUT?

Nutriční terapeut, nutriční poradce, výživový poradce či dietolog? Označení těch, kteří mají co do činění s výživou, je celá řada, znamenají však něco zcela odlišného. V následujícím výčtu přinášíme přehled o tom, kdo je kdo v oblasti výživy a jaké má kompetence.

NUTRIČNÍ TERAPEUT

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, stejně jako např. fyzioterapeut, optometrista či zdravotnický záchranář. Prošel vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním, které zahrnuje několik oblastí, jako jsou zejména:

  • preklinický základ (anatomie, fyziologie, biochemie, farmakologie aj.)
  • vnitřní lékařství
  • výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví
  • léčebná a klinická výživa
  • základy potravinářského zbožíznalství a technologií
  • obecná a nutriční toxikologie

Uplatnění nachází na lůžkových odděleních a ve specializovaných ambulancích státních i nestátních zdravotnických zařízení, ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení a zařízeních školního stravování, v lázeňské péči, v akademickém sektoru a v dalších institucích zabývajících se vědou, vývojem a inovacemi. Nemusí však pracovat jen v přímé péči o pacienta; může být též pracovníkem Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice či Ministerstva zdravotnictví.

NUTRIČNÍ SPECIALISTA

Nutriční specialista je název navazujícího magisterského studijního oboru dostupného na LF MU a 1. LF UK. Nutriční terapeuti, kteří jej absolvují, získávají specializaci v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb. Nesprávně bývá tento termín používán pro označování absolventů tohoto programu, kterými jsou v souladu s legislativou „nutriční terapeuti se specializací“, případně se jím označují někteří výživoví poradci.

NUTRICIONISTA

Nutricionista je lékař, který absolvováním specifického kurzu získal funkční licenci České lékařské komory F016 v oboru Umělá výživa
a metabolická péče. Tuto licenci uděluje ČLK na základě vyjádření Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, která posoudí odbornou způsobilost lékaře a absolvování potřebných specializačních kurzů. Lékař nutricionista je pak oprávněn pacientům předepisovat enterální a parenterální výživu a vykazovat s tím spojené výkony pro úhradu pojišťovnou.

DIETOLOG

Název „dietolog“ je poměrně rozšířený a často používaný výživovými poradci, nicméně žádný konkrétní význam v sobě nenese. Tímto pojmem by v podstatě mohl být označen také jakýkoliv lékař, který se zabývá léčebnou výživou; takováto atestace však neexistuje a léčebná výživa navíc spadá do kompetencí nutričního terapeuta. Pojem „ústavní dietolog“ je pak v některých zdravotnických zařízeních rezervován pro odborného garanta léčebné výživy daného zařízení.

VÝŽIVOVÝ PORADCE, NUTRIČNÍ PORADCE, VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA AJ. 

Výživový poradce (či jakákoliv jiná varianta označení) je živnost volná, která není podmíněna žádným vzděláním a může ji vykonávat kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro udělení živnostenského oprávnění (tj. bezúhonnost a svéprávnost). Někteří výživoví poradci mohou mít alespoň kurz, jehož délka se většinou pohybuje v rozsahu od několika dní do půl roku. Přestože jsou některé z těchto kurzů akreditované např. MŠMT, bývá jejich kvalita velmi často pochybná a nemohou nahradit několikaleté vzdělání, kterým prochází absolventi oboru Nutriční terapie. Vzhledem k tomu, že výživový poradce není nutriční terapeut, může pracovat výhradně se zdravými lidmi.

PŘEHLED ROZDÍLŮ

Je
zdravotník
Má vzdělání
ve výživě
Smí pracovat
s nemocnými
Smí pracovat
se zdravými
Nutriční terapeut A A A A
Výživový poradce N ? N A