NAŠE VIZE

Nutriční terapeuti jsou uznávanými zdravotnickými odborníky na výživu a dietologii, kteří významně přispívají ke zlepšení nutričního stavu české populace. Jsou rovnocennými členy terapeutických a jiných odborných týmů, v praxi aplikují vědecky podložené poznatky, podílejí se na výzkumu, úzce spolupracují s jinými odbornými společnostmi, vládou, vzdělávacími institucemi i průmyslem.

POSLÁNÍ A CÍLE ČANT

Posláním profesního sdružení českých nutričních terapeutů ČANT je zlepšit nutriční péči v České republice větším zapojením svých členů, vytvořením prostoru pro uplatnění jejich schopností a vědomostí, neustálým zvyšováním odborných znalostí svých členů, spoluprací s jinými odborníky a zapojením se do evropských i celosvětových odborných struktur.


Hlavní cíle ČANT:

1.    zastupovat, prosazovat a hájit zájmy nutričních terapeutů

2.    stát se součástí mezinárodní sítě nutričních terapeutů (dále také jen „NT“)

3.    podporovat rozvoj profese nutriční terapeut na vědecké a odborné úrovni

4.    pečovat o odbornost svých členů

5.    zvyšovat povědomí veřejnosti o profesi nutriční terapeut (zejm. o rozdílu mezi NT a výživovými poradci)

6.    podílet se na zavedení mezinárodních edukačních standardů ve vzdělávacích institucích, které zajišťují odbornou přípravu NT

7.    podílet se na vytváření standardů celoživotního vzdělávání NT

8.    přispívat ke zlepšení výživy obyvatel České republiky

9.    zlepšit dostupnost správné nutriční péče

10.  začlenit nutriční péči do léčebných standardů a postupů

Z

STRUKTURA ČANT

Členská schůze je nejvyšším orgánem ČANT. Tvoří ji všichni řádní členové ČANT. Svolává ji Výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně.

Výkonný výbor (VV) je kolektivním statutárním orgánem ČANT, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi. Je pětičlenný včetně předsedy ČANT.

Předseda naplňuje rozhodnutí Výkonného výboru a zastupuje ČANT navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech ČANT.

Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem ČANT, skládá se ze tří členů. Členové Kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni Členskou schůzí.

ČLENOVÉ STATUÁRNÍCH ORGÁNŮ

Mgr. Martin Krobot
Předseda ČANT

Asistent a doktorand Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; zde rovněž absolvent bakalářského a magisterského studia nutriční terapie. Snaží se o narovnání podnikatelského prostředí v oblasti výživy a o zvýšení kvality vzdělávání nutričních terapeutů.

Mgr. et Mgr. Martina Kollerová

Místopředsedkyně ČANT

Vedoucí nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka FM UK v Bratislavě, bakalářského oboru Nutriční terapeut a navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze. Zapojuje se do zvyšování povědomí o profesi nutriční terapeut a usiluje o rozšiřování dostupnosti kvalitní nutriční péče. 

PŘEČTĚTE SI NAŠE STANOVY

Stanovy České asociace nutričních terapeutů byly schváleny na ustavující schůzi deseti zakládajících členů dne 28. 2. 2018. Zápis spolku do veřejného rejstříku proběhl 4. 4. 2018.
K úpravě stanov došlo při sloučení ČANT se studentskou organizací SANT. 
Nové stanovy byly schváleny členskou schůzí ČANT konanou v Praze dne 10. 8. 2020.

ČLENSTVÍ ČANT

Členem ČANT mohou být pouze fyzické osoby. V ČANT existují tři druhy členství: řádné členství, přidružené členství a čestné členství.

Řádným členem ČANT může být fyzická osoba způsobilá k výkonu povolání nutričního terapeuta v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, která souhlasí s cíli a posláním ČANT a chce se podílet na jejich realizaci.

Přidruženým členem ČANT může být student/studentka oboru nebo programu, jehož absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu nutričního terapeuta, který souhlasí s cíli, posláním
a účelem ČANT a chce se podílet na jejich realizaci.

Čestným členem ČANT se může stát fyzická osoba na návrh řádného a/nebo přidruženého člena ČANT a na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČANT. Čestné členství se uděluje významným osobnostem za výsledky dosažené v oboru.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

O tom jak postupně ČANT naplňuje svou vizi, své poslání a cíle, naleznete více informací ve výročních zprávách. 

KDO JE NUTRIČNÍ TERAPEUT?

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, stejně jako např. fyzioterapeut, optometrista či zdravotnický záchranář. Prošel vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním, které zahrnuje několik oblastí, jako jsou zejména:

 • preklinický základ (anatomie, fyziologie, biochemie, farmakologie aj.)
 • vnitřní lékařství
 • výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • léčebná a klinická výživa
 • základy potravinářského zbožíznalství a technologií
 • obecná a nutriční toxikologie

Uplatnění nachází na lůžkových odděleních a ve specializovaných ambulancích státních i nestátních zdravotnických zařízení, ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení a zařízeních školního stravování, v lázeňské péči, v akademickém sektoru a v dalších institucích zabývajících se vědou, vývojem a inovacemi. Nemusí však pracovat jen v přímé péči o pacienta; může být též pracovníkem Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice či Ministerstva zdravotnictví.

  JAK SE STÁT NUTRIČNÍM TERAPEUTEM?

  Nutriční terapeut je nelékařská zdravotnická profese podle zákona č. 96/2004 Sb. a jako taková má předepsané vzdělání v oboru. To může zájemce získat kvalifikačním a specializačním studiem.

  Kvalifikační studium

  Způsobilost pro výkon profese nutričního terapeuta lze získat studiem nejméně tříletého bakalářského oboru pro přípravu nutričních terapeutů. Aktuálně lze takto studovat na: 1. LF Univerzity Karlovy, 3. LF Univerzity Karlovy, LF Masarykovy univerzity, LF Ostravské univerzity, Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

  Způsobilost pro výkon profese nutričního terapeuta lze získat rovněž tříletým studiem oboru diplomovaný nutriční terapeut na vyšších odborných školách: Soukromá VOŠZ MEDEA, SZŠ
  a VOŠZ Brno, SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, SZŠ a VOŠZ Ostrava, SZŠ a VOŠZ Plzeň, VOŠZ a SZŠ Praha 4, SZŠ a VOŠZ Příbram, VOŠZ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

  Specializační studium

  Podobně, jako fungují atestace u lékařů, existují rovněž specializační obory u nelékařských zdravotnických pracovníků. Tyto obory jsou definovány nařízením vlády č. 31/2010 Sb., které od 1. 9. 2018 stanovuje pro nutriční terapeuty obor jediný – Výživa dospělých a dětí. Tuto specializaci lze získat vysokoškolským magisterským studiem na 1. LF UK v Praze a LF MUNI v Brně, nebo v Národním centru ošetřovatelství
  a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO).

  MEZINÁRODNÍ ETICKÝ KODEX
  A KODEX SPRÁVNÉ PRAXE 

  Ctíme Mezinárodní etický kodex a Kodex správné praxe, které vyjadřují základní mravní a profesní principy univerzální pro profesi nutričního terapeuta na celém světě. Stanovují pravidla chování a jednání pro nutriční terapeuty ve vztahu k pacientům, klientům a veřejnosti.