STRUKTURA ČANT

Členská schůze je nejvyšším orgánem ČANT. Tvoří ji všichni řádní členové ČANT. Svolává ji Výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně.

Výkonný výbor (VV) je kolektivním statutárním orgánem ČANT, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi. Je pětičlenný včetně Předsedu ČANT.

Předseda naplňuje rozhodnutí Výkonného výboru a zastupuje ČANT navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech ČANT.

Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem ČANT, skládá se ze tří členů. Členové Kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni Členskou schůzí.

ČLENOVÉ STATUÁRNÍCH ORGÁNŮ

Mgr. Martin Krobot
Předseda ČANT

Asistent a doktorand Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; zde rovněž absolvent bakalářského a magisterského studia nutriční terapie. Snaží se o narovnání podnikatelského prostředí v oblasti výživy a o zvýšení kvality vzdělávání nutričních terapeutů.

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Členka výkonného výboru

Odborná asistentka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ambulantní nutriční terapeutka se zaměřením na potravinové alergie a nesnášenlivosti. Absolventka lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brně (odborná způsobilost Nutriční terapeut) a doktorského studijního programu Preventivní medicína na 3. lékařské fakultě UK. Usiluje o zvýšení nutriční gramotnosti odborné i laické veřejnosti.                                            
      

Mgr. Ivana Šišková
Členka výkonného výboru

Vedoucí oddělení léčebné výživy, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Absolventka bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Propojuje nutriční terapii založenou na důkazech s každodenní praxí klinických, ambulantních i provozních nutričních terapeutů.

Bc. Denisa Wood
Členka kontrolní komise

Vedoucí stravovacího zařízení. Absolventka bakalářského oboru Nutriční terapeut na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studentka navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Mgr. Ing. Ivana Pražanová
Místopředsedkyně ČANT

Klinická a ambulantní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze, bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze. Prosazuje nutriční terapii podloženou vědeckými důkazy.

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Členka výkonného výboru

Odborná asistentka a nutriční terapeutka Geriatrické kliniky, Lůžek včasné rehabilitace iktového centra a Ambulance nutriční péče VFN a 1. LF UK. Absolventka 1. LF UK v bakalářském oboru Nutriční terapeut, magisterském oboru Nutriční specialista a Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (Výživa a potraviny). Studentka doktorandského programu Preventivní medicína na 1. LF UK. Věnuje se výzkumu v oblasti geriatrické výživy, dietetiky a nutriční biochemie.

Mgr. Bc. Martina Kollerová
Předsedkyně kontrolní komise

Ambulantní a klinická nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, bakalářského oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Filip Martiník
Člen kontrolní komise

Doktorand na Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Absolvent bakalářského a magisterského studia nutriční terapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Snaží se o zlepšení vzdělávání Nutričních terapeutů a věnuje se výzkumu nutriční gramotnosti u dětí.