STRUKTURA ČANT

Členská schůze je nejvyšším orgánem ČANT. Tvoří ji všichni řádní členové ČANT. Svolává ji Výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně.

Výkonný výbor (VV) je kolektivním statutárním orgánem ČANT, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi. Je pětičlenný včetně Předsedu ČANT.

Předseda naplňuje rozhodnutí Výkonného výboru a zastupuje ČANT navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech ČANT.

Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem ČANT, skládá se ze tří členů. Členové Kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni Členskou schůzí.

ČLENOVÉ STATUÁRNÍCH ORGÁNŮ

Mgr. Martin Krobot
Předseda ČANT

Asistent a doktorand Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; zde rovněž absolvent bakalářského a magisterského studia nutriční terapie. Snaží se o narovnání podnikatelského prostředí v oblasti výživy a o zvýšení kvality vzdělávání nutričních terapeutů. Jeho cílem je posílení pozice nutričních terapeutů u pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a dalších významných místech a rovněž na řešení otázky výživových poradců bez patřičného vzdělání.

Mgr. et Mgr. Martina Kollerová
Členka výkonného výboru

Ambulantní a klinická nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, bakalářského oboru Nutriční terapeut na 1. LF UK v Praze a navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze. Její cílem je šíření vědecky podložených informací o výživě srozumitelnou formou do praxe nutričních terapeutů a mezi pacienty a širokou veřejnost.

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Členka výkonného výboru

Odborná asistentka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ambulantní nutriční terapeutka se zaměřením na potravinové alergie a nesnášenlivosti. Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brně (odborná způsobilost Nutriční terapeut) a doktorského studijního programu Preventivní medicína na 3. lékařské fakultě UK. Usiluje o zvýšení nutriční gramotnosti odborné i laické veřejnosti.

 

Mgr. Bc. Martina Karbanová
Členka kontrolní komise

Vystudovala nutriční terapii na 1. LF UK a navazující magisterský obor na LF MUNI v Brně. V současné době studuje doktorské studium na 1. LF UK v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Věnuje se výuce studentů, přednáškové a publikační činnosti. Pracovala jako asistentka na 1. LF UK v Praze a jako NT na 3. interní klinice a na KDDL VFN v Praze. Aktuálně pracuje na LF MUNI Brno a v soukromé praxi. Věnuje se standardizaci nutriční péče, propojení teorie s praxí a propojení s odbornými společnostmi.

 

 

Mgr. Ing. Ivana Pražanová
Místopředsedkyně ČANT

Klinická a ambulantní nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze, bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze. Prosazuje nutriční terapii podloženou vědeckými důkazy. Ve vedení ČANT by se chtěla soustředit na zprostředkování zkušeností z našeho oboru ze zahraničí a také na zvýšení dostupnosti odborné nutriční péče pro širokou veřejnost.

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Členka výkonného výboru

Odborná asistentka a nutriční terapeutka Geriatrické kliniky, Lůžek včasné rehabilitace iktového centra a Ambulance nutriční péče VFN a 1. LF UK. Absolventka 1. LF UK v bakalářském oboru Nutriční terapeut, magisterském oboru Nutriční specialista a Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (Výživa a potraviny). Studentka doktorandského programu Preventivní medicína na 1. LF UK. Věnuje se výzkumu v oblasti geriatrické výživy, dietetiky a nutriční biochemie.

Mgr. Ivana Kušniariková
Předsedkyně kontrolní komise

Vedoucí Oddělení léčebné výživy Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, aktuálně na MD. Absolventka bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Propojuje nutriční terapii založenou na důkazech s každodenní praxí klinických, ambulantních i provozních nutričních terapeutů.  

 

 

 

Mgr. Marcela Floriánková
Členka kontrolní komise

Odborná asistentka a postgraduální studentka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a klinická nutriční terapeutka na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Absolventka bakalářského a magisterského programu Výživa člověka lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brně (odborná způsobilost Nutriční terapeut). Věnuje se péči o pacienty s dědičnými poruchami metabolismu a výzkumu v oblasti metabolických procesů u poruch příjmu potravy.