STRUKTURA ČANT

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem ČANT. Tvoří ji všichni řádní členové ČANT. Svolává ji Výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně.

Předseda

Předseda naplňuje rozhodnutí Výkonného výboru a zastupuje ČANT navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech ČANT.

Výkonný výbor

Výkonný výbor (VV) je kolektivním statutárním orgánem ČANT, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi. Je pětičlenný včetně předsedy ČANT.

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem ČANT, skládá se ze tří členů. Členové Kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni Členskou schůzí.

ČLENOVÉ STATUÁRNÍCH ORGÁNŮ

Mgr. Martin Krobot
Předseda ČANT

Asistent a doktorand Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; zde rovněž absolvent bakalářského a magisterského studia nutriční terapie. Snaží se o narovnání podnikatelského prostředí v oblasti výživy a o zvýšení kvality vzdělávání nutričních terapeutů. Jeho cílem je posílení pozice nutričních terapeutů u pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a dalších významných místech a rovněž na řešení otázky výživových poradců bez patřičného vzdělání.

Mgr. Ing. Ivana Pražanová
Členka výkonného výboru

Klinická a ambulantní nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze, bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze. Prosazuje nutriční terapii podloženou vědeckými důkazy. Ve vedení ČANT by se chtěla soustředit na zprostředkování zkušeností z našeho oboru ze zahraničí a také na zvýšení dostupnosti odborné nutriční péče pro širokou veřejnost.

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Členka výkonného výboru

Odborná asistentka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ambulantní nutriční terapeutka se zaměřením na potravinové alergie a nesnášenlivosti. Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brně (odborná způsobilost Nutriční terapeut) a doktorského studijního programu Preventivní medicína na 3. lékařské fakultě UK. Usiluje o zvýšení nutriční gramotnosti odborné i laické veřejnosti.

 

Mgr. Bc. Martina Karbanová
Členka kontrolní komise

Vystudovala nutriční terapii na 1. LF UK a navazující magisterský obor na LF MUNI v Brně. V současné době studuje doktorské studium na 1. LF UK v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Věnuje se výuce studentů, přednáškové a publikační činnosti. Pracovala jako asistentka na 1. LF UK v Praze a jako NT na 3. interní klinice a na KDDL VFN v Praze. Aktuálně pracuje na LF MUNI Brno a v soukromé praxi. Věnuje se standardizaci nutriční péče, propojení teorie s praxí a propojení s odbornými společnostmi.

 

 

Mgr. et Mgr. Martina Kollerová
Místopředsedkyně ČANT

Vedoucí nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, bakalářského oboru Nutriční terapeut a navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze. Zapojuje se do zvyšování povědomí o profesi nutriční terapeut a usiluje o rozšiřování dostupnosti kvalitní nutriční péče. Chce přispět k šíření vědecky podložených informací o výživě srozumitelnou formou do praxe nutričních terapeutů a mezi pacienty i širokou veřejnost.

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Členka výkonného výboru

Odborná asistentka a nutriční terapeutka Geriatrické kliniky, Lůžek včasné rehabilitace iktového centra a Ambulance nutriční péče VFN a 1. LF UK. Absolventka 1. LF UK v bakalářském oboru Nutriční terapeut, magisterském oboru Nutriční specialista a Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (Výživa a potraviny). Studentka doktorandského programu Preventivní medicína na 1. LF UK. Věnuje se výzkumu v oblasti geriatrické výživy, dietetiky a nutriční biochemie.

 

Mgr. Ivana Kušniariková
Předsedkyně kontrolní komise

Vedoucí Oddělení léčebné výživy Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, aktuálně na MD. Absolventka bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Propojuje nutriční terapii založenou na důkazech s každodenní praxí klinických, ambulantních i provozních nutričních terapeutů.

 

 

Ing. Kristýna Doubravová
Členka kontrolní komise

Absolventka bakalářského oboru nutriční terapeut na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a magisterského studia na Zemědělské fakultě v Českých Budějovicích v oboru kvalita zemědělských produktů. Pracuje v Domově U Biřičky (DS), kteří se řadí mezi jedny z největších domovů a disponujeme 340 lůžky. Ráda by navrátila povinnost mít nutričního terapeuta v domovech pro seniory, účastnila by se na vývoji vhodného nutričního screeningu pro domovy seniorů, zapojila by se do zavedení plánu paliativní péče v DS.