ČLENSKÁ SCHŮZE 2022

 

30. 6. 2022 v 16.30


Online setkání

Chci se připojit

ZVEME VÁS NA ČLENSKOU SCHŮZI ČANT

Přijďte se setkat s vedením ČANT a se svými kolegyněmi a kolegy z oboru! Na členské schůzi ČANT shrneme dosavadní dění v asociaci a v nutriční terapii, představíme plány do dalšího období a v neposlední řadě se budete moci zúčastnit voleb nového vedení asociace. 

Jelikož členové ČANT pocházejí z celé České republiky, zvolili jsme pro setkání online formu, která bude pro všechny nejpohodlnější a umožní účast co nejvíce z vás.

Program

Na co se můžete těšit?

Volby

Kdo se uchází o vaše hlasy?

Živé vysílání

Jak se připojit do diskuzních místností?

PROGRAM

1. Činnost ČANT v uplynulém období

Přestože byly minulé dva roky ovlivněny zejména pandemií onemocnění covid-19, v nutriční terapii došlo k významným pokrokům! Rádi bychom vám proto zrekapitulovali toto období, představili největší dosažené úspěchy a nastínili plány, jak na tyto činnosti chceme navázat.

Z

2. Schválení nového vedení ČANT

Do Výkonného výboru a Kontrolní komise ČANT kandiduje právě 8 členů, což je počet shodný s počtem obsazovaných postů. Dovolili jsme si proto upustit od voleb, a vy tak máte možnost rovnou vyjádřit souhlas či nesouhlas se zvolením navrhovaných kandidátů.

w

3. Skupinové diskuze

Jedním z cílů ČANT je hájit zájmy svých členů. Rádi bychom proto slyšeli váš názor! Po společné části se proto rozdělíme do diskuzních skupin, kde můžete příslušným členům vedení ČANT sdělit, s čím se potýkáte v praxi a jak vám ČANT může pomoci. Skupiny jsou rozdělené tematicky, a to:

  • soukromé podnikání, pojišťovny – moderuje Martin Krobot
  • nemocniční stravování – moderuje Ivana Pražanová
  • co NT chybí v každodenní praxi – moderuje Martina Kollerová
  • sociální služby – moderuje Gabriela Mencová

 

KDO SE UCHÁZÍ O ČLENSTVÍ VE STATUÁRNÍCH ORGÁNECH ČANT?

V srpnu to budou dva roky od posledních voleb do vedení České asociace nutričních terapeutů, nastal tedy čas na nové volby do kolektivních orgánů ČANT. Členy ČANT jsme oslovili s výzvou o aktivní zapojení do vedení asociace. Zájem spolupodílet se na směřování asociace projevili:

Ing. Kristýna Doubravová

Vystudovala jsem bakalářský obor nutriční terapeut na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Následně jsem pokračovala magisterským studiem na Zemědělské fakultě v Českých Budějovicích v oboru kvalita zemědělských produktů. Díky těmto dvěma oborům jsem se jednak dozvěděla, co mají klienti v rámci svého onemocnění konzumovat, ale také jsem se dozvěděla to, proč tomu tak je. Příští rok bych ráda zahájila specializační studium ve zdravotnictví v oboru Výživa dospělých a dětí. Momentálně pracuji druhým rokem v Domově U Biřičky (DS), kde mám tu čest pracovat pod p. Ing. Danielou Luskovou MPA, která je viceprezidentkou APSSČR pro kvalitu sociálních služeb. Náš domov se řadí mezi jedny z největších domovů a disponujeme 340 lůžky. Velice ráda se účastním všemožných konferencí a seminářů týkající se nutriční péče, někdy bývám i aktivním účastníkem.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Ráda bych opět navrátila povinnost mít nutričního terapeuta v domovech pro seniory. Mými dalšími motivacemi jsou: vývoj vhodného nutričního screeningu pro domovy seniorů (místo MNA, které je nevyhovující apod.), tvorba sborníku receptur (s možnými dietními úpravami, pro dysfagickou dietu – způsob servírování, …), zavedení v DS plán paliativní péče, zaměření se více na stravovací provozy. Sami víme, jak je náročné někdy klientovi sehnat recept na potřebnou klinickou výživu, a proto bych si přála, aby bylo NT povolena základní preskripce nutričních přípravků.

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.

Členka výkonného výboru. Odborná asistentka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ambulantní nutriční terapeutka se zaměřením na potravinové alergie a nesnášenlivosti. Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brně (odborná způsobilost Nutriční terapeut) a doktorského studijního programu Preventivní medicína na 3. lékařské fakultě UK. Usiluje o zvýšení nutriční gramotnosti odborné i laické veřejnosti.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Chtěla bych přispět na zvýšení odborného renomé profese nutričního terapeuta u odborníků i laické veřejnosti. 

Mgr. Bc. Martina Karbanová

Členka výkonného výboru. Vystudovala nutriční terapii na 1. LF UK a navazující magisterský obor na LF MUNI v Brně. V současné době studuje doktorské studium na 1. LF UK v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Propojuje nutriční terapii, komunikaci a psychoterapii (je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie se zaměřením na klienta). Profesně a výzkumně se věnuje zejména oblasti telemedicíny a mHealth v soukromém sektoru, který poskytuje nutriční péči v diabetologii a obezitologii v České republice, Německu a na Slovensku. Spolupráci se studenty ve všech stupních studia považuje za klíčovou a nenahraditelnou složku rozvoje oboru nutriční terapie. V rámci dlouhodobé optimalizace nutriční péče se věnuje rovněž nutričním terapeutům v praxi, kteří postrádají supervizi, prostor pro diskuzi a sdílení svých zkušeností.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Zaměřila by se na zlepšování pracovních podmínek a možností následného vzdělávání nových i stávajících nutričních terapeutů. Další prostor ke zlepšení vidí v rozvoji již započaté Standardizace nutriční péče, v propojení teorie s praxí a propojení s odbornými společnostmi.

Mgr. et Mgr. Martina Kollerová

Členka výkonného výboru ČANT. Ambulantní a klinická nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, bakalářského oboru Nutriční terapeut na 1. LF UK v Praze a navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Chtěla by se nadále podílet na zvyšování povědomí o profesi nutriční terapeut v odborné i laické veřejnosti a přispět k rozšiřování dostupnosti kvalitní nutriční péče. Chce rovněž přispět k šíření vědecky podložených informací o výživě srozumitelnou formou do praxe nutričních terapeutů a mezi pacienty i širokou veřejnost.

Mgr. Martin Krobot

Pracuji na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde zároveň působím v ambulanci nutriční terapie NutriMUNI. Již čtyři roky se pohybuji ve vedení ČANT (dva roky jako místopředseda, dva roky jako předseda). Je pro mě důležité nejen to, aby nutriční terapeuti byli slyšet a aby měli legislativně zajištěné své místo ve zdravotnickém systému, ale aby se z nich stala respektovaná profese, kterou budou znát ostatní zdravotníci a která bude samozřejmou součástí multidisciplinární péče. Sám pocházím spíše z ambulantního prostředí, kterému se snažím věnovat co nejvíce pozornosti. Roli nutričních terapeutů však vidím i mimo zdravotnictví; proto se v ČANT také věnuji např. školnímu stravování v rámci projektu Máme to na talíři.

Jaká je jeho motivace pro práci ve vedení ČANT?
Obecně nedokážu nečinně sedět, pokud kolem sebe vidím věci, které by mohly být lepší. A v nutriční terapii je stále na čem pracovat! Proto pozici ve vedení ČANT vnímám jako prostor, kde se dají realizovat projekty, které pomůžou profesi a které by zároveň člověk jako jedinec nezmohl, protože by nebyl slyšet. Rád bych také navázal na práci, kterou jsem spolu s mnohými kolegy a kolegyněmi za poslední čtyři roky odvedl, a úspěšně ji dotáhl do konce.

Mgr. Ivana Kušniariková

Předsedkyně kontrolní komise. Vedoucí Oddělení léčebné výživy Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, aktuálně na MD. Absolventka bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT? 
Ráda by se nadále zabývala propojováním nutriční terapie založené na důkazech s každodenní praxí klinických, ambulantních i provozních nutričních terapeutů.

Mgr. Ing. Ivana Pražanová

Místopředsedkyně ČANT. Klinická a ambulantní nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze, bakalářského oboru Nutriční terapeut a magisterského oboru Nutriční specialista na 1. LF UK v Praze. Prosazuje nutriční terapii podloženou vědeckými důkazy.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Chtěla by se podílet na zprostředkování zkušeností z našeho oboru ze zahraničí a také zvýšení dostupnosti odborné nutriční péče pro širokou veřejnost.

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová

Členka výkonného výboru. Odborná asistentka a nutriční terapeutka Geriatrické kliniky, Lůžek včasné rehabilitace iktového centra a Ambulance nutriční péče VFN a 1. LF UK. Absolventka 1. LF UK v bakalářském oboru Nutriční terapeut, magisterském oboru Nutriční specialista a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (Výživa a potraviny). Studentka doktorského programu Preventivní medicína na 1. LF UK. Věnuje se výzkumu v oblasti geriatrické výživy, dietetiky a nutriční biochemie.

Jaká je její motivace pro práci ve vedení ČANT?
Ráda by se podílela na tvorbě evidence-based praktických doporučení (nejen v geriatrii) pro nutriční terapeuty a lékaře a přiblížení klinické péče odborné i laické veřejnosti.

VOLEBNÍ ŘÁD ČANT

PŘIPOJENÍ K ZOOM

Společná část setkání proběhne formou konferenčního hovoru na platformě ZOOM. Pro připojení není potřeba nic instalovat, připojení je možné prostřednictvím webového prohlížeče.

Po společné části programu budou diskuzní skupiny probíhat ve skupinových místnostech přímo v hovoru. O tom, jak se do nich připojit, budete informováni v průběhu setkání.

PARTNEŘI ČANT: